Nieuws

 • Besluitvorming over de toekomst van onze stad

  Tijdens de besluitvormende raadsvergadering is gestemd over het rapport algoritmen van de Groene Hart Rekenkamer, over de legesverordening voor de instelling van de Zero-Emissie-Zones, de jaarstukken van 2023, de 1e bestuursrapportage van 2024 en de Kadernota 2025-2028. Lees verder

 • Kadernota 2025-2028, bijdrage VVD Gouda in de tweede termijn

  De behandeling van de jaarstukken 2023 en de kadernota 2025-2028 (de vooruitblik waarbij kaders worden meegegeven voor de volgende begroting), zijn altijd één van de politieke hoogtepunten van het jaar. Bij de tweede termijn heeft de VVD Gouda moties aangekondigd voor het verbeteren van economisch verblijfs- en vestigingskwaliteit en voor het echt werk maken van verkeersveiligheid. Lees verder

 • Kadernota 2025-2028, bijdrage VVD Gouda in de eerste termijn

  De behandeling van de jaarstukken 2023 en de kadernota 2025-2028 (de vooruitblik waarbij kaders worden meegegeven voor de volgende begroting), zijn altijd één van de politieke hoogtepunten van het jaar. Bij de eerste termijn heeft de VVD gepleit voor een economisch sterker, veiliger, bereikbaarder, leefbaarder en toekomstbestendiger Gouda. Lees verder

 • Herinrichtingen ''auto te gast-wegen'' worden als zeer onveilig ervaren

  De VVD Gouda heeft een jaar geleden al de noodklok geluid; de weg-herinrichting met de ''auto te gast'' wordt als zeer onveilig ervaren. Een jaar later blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. De maatregelen die gekozen worden zullen de weg niet veiliger maken en er wordt nog steeds beoogd deze weginrichting op meer plekken in Gouda toe te passen, levensgevaarlijk. Lees verder

 • Geen onnodig gesleep met afval

  Omgekeerde afvalinzameling in Gouda? Dat betekent dat in alle wijken waarin restafval nu in kliko's wordt verzameld, onze inwoners met hun restafval naar deze ondergrondse containers moeten gaan brengen. VVD Gouda zal tegen dit voorstel stemmen. Lees verder

 • Kansen voor duurzaamheid en groei

  De VVD Gouda ziet kansen tot groei en innovatie, in combinatie met duurzaamheid. Het is van essentieel belang dat we deze kansen omarmen en tegelijkertijd een verstandig en evenwichtig regelgevingskader behouden om de overgang naar een meer circulaire economie te ondersteunen. Lees verder

 • Werkbezoek Micky Adriaansens (minister van EZK) aan Gouda

  Maandag 23 oktober 2023 mochten wij de Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens verwelkomen in Gouda. Voor dit werkbezoek gingen we in gesprek met Gouda-Onderneemt! en met White House Development B.V. Lees verder

 • Column parkeerregulering Gouds Dagblad

  Mensen die de auto keihard nodig hebben, worden door dit gemeentebestuur in de problemen gebracht. Er moet fors betaald worden voor parkeervergunningen en het gebruiken van de auto wordt de inwoner moeilijk gemaakt. Lees verder

 • Besluitvorming over de Kadernota 2024-2027

  Op 3 juli 2023 vond de 2e termijn en besluitvorming voor de Kadernota 2024-2027 plaats. De VVD stemde tegen de kadernota. De kaders zijn weinig concreet, de kadernota draagt onvoldoende bij aan de door dit college opgelopen achterstanden op doelstellingen en er was geen ruimte om over lastenverlichting te praten. Lees verder

 • Bericht van Bo

  Beste iedereen! Jullie hebben mij de afgelopen tijd gemist en ik was ook liever in onze mooie stad gebleven. Helaas kun je niets plannen in het leven, het gaat op en neer. Ik ben echt van heel ver gekomen en gelukkig weer thuis in onze mooie stad. Na de zomervakantie zien jullie mij weer in de raad, en in de onderstaande blog kunnen jullie lezen wat ik de afgelopen maanden heb meegemaakt. Lees verder

 • Kadernota 2024-2027, bijdrage VVD Gouda in de eerste termijn

  De behandeling van de jaarstukken en de kadernota (de vooruitblik waarbij kaders worden meegegeven voor de volgende begroting), zijn altijd één van de politieke hoogtepunten van het jaar. Bij de eerste termijn, waar iedere fractie 5 minuten krijgt, heeft de VVD ingezet op woningbouw, vluchtelingenbeleid, onderwijs(huisvesting) en veiligheid. Lees verder

 • € 2.400.000,00 voor investeringen in de Openbare Ruimte - Jaarstukken 2022

  Gouda sluit het jaar 2022 af met een positief saldo van € 30.609.000,00. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar waar komt dat bedrag vandaan? Wat is er dan niet gedaan? En wat gaan we met dat geld doen? Lees verder

 • Besluitvorming in de Goudse Gemeenteraad in mei en juni 2023

  Wijkmobiliteitsplannen die de stad zullen veranderen, de afsluiting van het Turfmarktkerk-fiasco, bouwprojecten, onderwijshuisvesting, een aangepaste huisvestingsverordening en het onderzoek naar de alternatieven voor Libertum. Lees verder

 • In Memoriam - Jan Vermeij

  Met spijt berichten we over het overlijden van Jan Vermeij. Een zeer gewaardeerd lid van ons netwerk. Deze geboren Gouwenaar heeft zich vele jaren ingezet voor zowel de vereniging als de politiek in Gouda. Met veel respect willen we hem eren. Lees verder

 • Wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem

  Maandag 20 maart 2023 is de behandeling van de wijkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem gestart. De VVD voorziet enorm tekort aan parkeerplaatsen en een verkeerschaos in de stad als deze plannen worden doorgevoerd. Met de duidelijke signalen uit de stad gaan we aan de slag, voor alle inwoners. Lees verder

 • De vrije keuze om als individu humanitaire hulp te ondersteunen

  Maandag 6 februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door 2 meedogenloze aardbevingen. Al snel kwam de hulpverlening door het Nederlandse USAR-team (Urban Search And Rescue) op gang en ontstond er vanuit de samenleving veel samenhorigheid en energie om hulp op gang te brengen. Wanneer is hier een rol voor de overheid weggelegd? En hoe ziet deze rol eruit? Lees verder

 • Onwetendheid als bedreiging voor onze vrijheid

  Op zondag 29 januari 2023 vond de Goudse herdenking van de holocaust plaats op station Gouda. Onze tegenwoordig gekoesterde vrijheid staat altijd onder druk. Het is daarom van groot belang om stil te staan bij het historisch en hedendaags antisemitisme en deze, en andere vormen van discriminatie, aan te pakken. Lees verder

 • Onze inwoners verdienen maatwerk

  Hoe zorgen we als gemeente voor de inwoners die de zorg nodig hebben? De VVD Gouda roept op tot gerichte maatregelen, maatwerk voor alle inwoners die dat nodig hebben. Lees verder

 • Het politieke kalenderjaar 2023 is van start gegaan

  De beste wensen, opdat 2023 een gezond, vrij, veilig en succesvol jaar mag worden! Lees verder

 • Succes voor de stad en VVD Gouda, eindelijk lastenverlaging voor de Gouwenaar

  Een terugblik op de algemene politieke beschouwingen Gouda 2022. Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2022 heeft de gemeenteraad van Gouda gesproken over de programmabegroting 2023-2026. Lees verder