Besluitvorming over de Kadernota 2024-2027

Op 3 juli 2023 vond de 2e termijn en besluitvorming voor de Kadernota 2024-2027 plaats. De VVD stemde tegen de kadernota. De kaders zijn weinig concreet, de kadernota draagt onvoldoende bij aan de door dit college opgelopen achterstanden op doelstellingen en er was geen ruimte om over lastenverlichting te praten.

2e spreektermijn

De behandeling startte met de 2e spreektermijn. Daarin vroeg de VVD aandacht voor de verkeerssituatie, woningbouw, onderwijs en veiligheid. Ook hebben wij onze dank uitgesproken voor de ondersteuning van de gemeenteraad door het Raadsjaar heen. Onderstaand de inbreng door de VVD Gouda:

‘’Verkeer

Ons betoog in de eerste termijn sloot ik af met het feit dat ik éénieder een bereikbare stad toewens. Prompt was daar diezelfde dag het raadsmemo over de herinrichting Nieuwe Veerstal. Ik citeer: ‘’In de vergadering van 27 juni 2023 heeft het college besloten het rapport vast te stellen, en te starten met het opstellen van een integraal herinrichtingsplan voor de korte termijn.’’. U zou toch haast denken dat dit college tot doel heeft de stad onbereikbaar te maken. Laat het college toch vooral kijken naar Amsterdam, als voorbeeld hoe het niet moet. Hulpdiensten staan daar vast in het verkeer, niemand komt de stad nog in, en het college bagatelliseert dat.

Wonen

Ten aanzien van het woonbeleid voorzitter, hebben we de inbreng van onze nieuwe wethouder gehoord. Een eerlijke, maar tegelijkertijd een zorgelijke inbreng. Voor het eerst horen we duidelijk de vraagtekens bij de haalbaarheid van de huidige ambitie en geen opsomming van bouwprojecten, maar een verhaal over vertraging van huidige plannen ten opzichte van 2021. We merken dat bouwprojecten soms maar moeizaam van de grond komen, dus moeten we creatief zijn. Welke ruimte ziet het college voor extra inzet van andere methoden, zoals bijvoorbeeld beschreven door platform 31 inzake het beter benutten van de woningvoorraad, om zo toch de krapte en bijbehorende schrijnende gevallen te beperken?

Onderwijs

Voor wat betreft onderwijs hebben wij de wethouder horen zeggen dat onderhoud primair de verantwoordelijkheid is voor onderwijsinstellingen. Feitelijk helemaal juist. De situatie wordt natuurlijk wel anders als de scholen deze problemen ondervinden, omdat de gemeente niet slaagt in het tijdig uitvoeren van het IHP. In 2019 is geconstateerd dat een groot deel van de schoolgebouwen in Gouda op de aspecten binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit een onvoldoende scoorde. Dat vraagt actie en wat de VVD betreft moet de gemeente daar vanwege zijn rol aan bijdragen, wij komen hiervoor met een motie.

Ook vroegen wij het college of zij bereid zijn om aan de bestaande voortgangsrapportages kwantitatieve informatie over voortgang in doorlooptijd en kostenuitnutting toe te voegen? Het antwoord was redelijk hoog over. Onze vraag is, kan het college toezeggen om aan de bestaande voortgangsrapportages kwantitatieve informatie over voortgang in doorlooptijd en kostenuitnutting toe te voegen? Zo niet zullen wij hiervoor een motie indienen.

Veiligheid

Voorzitter, voor veiligheid hebben we het college gehoord. Een voorstel voor versterking van de informatiepositie wordt neergelegd bij de begroting. Daarnaast zijn veel projecten net gestart en zien we op korte termijn het Integraal Veiligheidsbeleid verschijnen. Genoeg om daar over verder te praten, zodat we onze stad veiliger echt veiliger kunnen maken.

Tot Slot

Voorzitter, tot slot. We gaan straks stemmen over de Kadernota 2023 en alle voorstellen. Daarmee sluiten we het politieke jaar af. Het was een bewogen jaar, met veel vergaderingen. Deze vergaderingen hadden we zonder alle ondersteuning nooit kunnen houden. Veel dank aan iedereen  die heeft gezorgd dat wij hier prettig kunnen vergaderen en aan degenen die hard gewerkt hebben om de vergadering en gestelde vragen inhoudelijk en procedureel in te vullen.‘’

Besluitvorming

Bij de behandeling van de kadernota 2024-2027 is, naast de nota zelf, 1 amendement (wijzigingsvoorstel) ingebracht en zijn 11 moties (oproepen aan het college) ingebracht door de gemeenteraadsfracties. Het voorstel inzake lastenverlichting, mede ingediend door de VVD Gouda - over het niet verhogen van de OZB - werd verworpen. Daarom, en vanwege het onvoldoende bijsturen op ambities, heeft de VVD met de navolgende verklaring tegengestemd:

Kevin de Jonge: ‘’Voorzitter, het niet behalen van de doelstellingen is door ons al vaker als kritische factor genoemd. Nu, met deze kadernota, zien wij nog weinig concrete kaders die zouden moeten leiden tot het inlopen van achterstanden bij de realisatie van ambities en doelstellingen. Ook is er geen ruimte om te spreken over lastenverlichting. Derhalve hebben wij tegen de Kadernota 2023 gestemd.’’

Na de behandeling van het amendement en de kadernota, volgden nog de moties. Bij deze moties heeft de VVD, in wisselende samenwerking, wel toezeggingen van het college binnengehaald op het beter voorlichten over het verbeteren van schoolgebouwen, het geven van prioriteit aan lastenverlaging wanneer mogelijk en aan het hanteren van duidelijke indicatoren voor de welvaart in van onze inwoners. Het voorstel van de VVD Gouda om over de brug te komen met extra geld om onderwijsinstellingen te helpen met het verbeteren van hun schoolgebouwen op het vlak van (onder anderen) binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit, heeft het spijtig genoeg niet gehaald.