Besluitvorming in de Goudse Gemeenteraad in mei en juni 2023

Wijkmobiliteitsplannen die de stad zullen veranderen, de afsluiting van het Turfmarktkerk-fiasco, bouwprojecten, onderwijshuisvesting, een aangepaste huisvestingsverordening en het onderzoek naar de alternatieven voor Libertum. Het waren twee overvolle agenda’s met belangrijke thema’s voor Gouda. De belangrijkste thema’s leggen we graag wat verder uit.

Besluitvormende raadsvergadering 17 mei 2023

De Wijkmobiliteitsplannen Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem

Feitelijk was de vraag die centraal stond bij dit dossier; willen we de stad - ook - per auto, bereikbaar houden? Dit was de inzet van de VVD, waarbij we met een aantal voorstellen nog hebben geprobeerd de ellende, die over de stad wordt uitgerold met deze plannen, te verzachten of verkleinen. Helaas zijn onze voorstellen weggestemd en heeft een meerderheid voor de plannen gestemd, dus tegen het bereikbaar houden van de stad.

De VVD heeft vier voorstellen ingediend:

  1. Het schrappen van parkeerregulering in Korte Akkeren en Kort Haarlem uit de plannen.
  2. Het op orde hebben van randvoorwaarden zoals volledige informatie en alternatieven voordat parkeerplaatsen opgeheven zouden worden en een parkeervergunningenplafond in de binnenstad ingesteld zou worden.
  3. Het bereikbaar houden van Gouda over de weg (een goede wegennetstructuur) en de oproep terughoudend te zijn met maatregelen die de bereikbaarheid verslechteren.
  4. De oproep dat iedere Gouwenaar een vrije keuze houdt welk vervoersmiddel hij/zij kiest.

Al deze voorstellen werden met een stemverhouding van 10 voor en 22 tegen verworpen. VVD Gouda kon niet anders dan tegen de uiteindelijke plannen stemmen; de plannen verslechteren de bereikbaarheid ernstig, belangrijke informatie voor de besluiten ontbreekt, ondernemers missen de balans, de vrije keuze voor vervoersmiddelen wordt indirect ingeperkt (onder anderen door het parkeerbeleid) en inwoners zijn gepasseerd en voelen zich niet gehoord.

De Turfmarktkerk

Een langslepend dossier waarbij de gemeente maatregelen heeft genomen inzake de sloop van de Turfmarktkerk en de eigenaar/ondernemer heeft benadeeld. De rechtbank in Den Haag heeft eind mei bepaald dat de noodsloop van de Turfmarktkerk, eind 2018, onrechtmatig was. De gemeente zette hierbij eigenaar Khalid Boutachekourt onterecht buitenspel en zadelde hem op met onnodig hoge kosten, aldus de rechter. Een dossier waarin de gemeente ernstig terecht is gewezen door de bestuursrechter,waarbij de gemeente miljoenen euro’s schade heeft geleden en waarbij omgeving en ondernemer zijn benadeeld, vraagt om een goed onderzoek. Echter, de coalitiepartijen hielden de gelederen gesloten en stemden tegen een raadsonderzoek en een raadsenquête.

De VVD Gouda heeft al die tijd gepoogd de waarheid aan het licht te brengen en alle informatie op tafel te hebben, alvorens een finale (politieke) uitspraak te doen. Met het stemmen tegen elke vorm van onderzoek, is de laatste poging om de waarheid te achterhalen, gestrand. Dit was dan ook het moment om op basis van de bekende informatie een slotconclusie te formuleren. Dit is gedaan in de vorm van een motie van afkeuring, één van de zwaarste uitspraken van de gemeenteraad.

In deze motie van afkeuring, gesteund door Gouda Positief, Leefbaar Gouda, Gouda Vitaal en de SGP, die daarmee geen meerderheid haalde, werd afkeuring uitgesproken over het gevoerde beleid omtrent de sloop en de afwikkeling daarvan, over het gebrek aan reflectie van het college en werd de wens uitgesproken nooit een herhaling van zo’n dossier zou plaatsvinden.

Besluitvormende raadsvergadering 7 juni 2023

Aanpassing van de Huisvestingsverordening

Als het aan de Goudse VVD ligt, is er maar één echte oplossing voor het woningtekort. Dat is zoveel mogelijk huizen laten bouwen. Het helpt daarbij om ondernemers die woningen willen ontwikkelen niet te overladen met regels - zoals nu vaak wel gebeurt - en analyses van de Groene Hart Rekenkamer en externe onderzoeksbureaus te volgen. Toch hebben we, als het college dit wel allemaal zou doen, voorlopig nog een woningtekort, de huisvestingsverordening regelt hoe je het tekort aan woningen dan zo eerlijk als mogelijk verdeelt.

De VVD Gouda heeft bij deze stemming verdeeld gestemd. Niet omdat we het oneens waren, maar om aan te tonen dat we met deze aanpassing van de Huisvestingsverordening niet het probleem oplossen, maar alleen de symptomen. Paul Ruijgrok: ‘Enerzijds zien wij ook dat er een tekort aan woningen is en dat schaarse middelen verdeeld moeten worden. Soms zijn daar regels voor nodig. Aan de andere kant staat een aantal van deze regels juist de bouw van nieuwe woningen in de weg en vertraagt daarmee de echte oplossing voor de woningbouwproblematiek: meer huizen bouwen.’

Voor de toewijzing van gereguleerde huurwoningen gebruikt Gouda de B/L-systematiek. (Uitleg B/L systematiek - Woningnet Regio Midden-Holland) Het is bekend dat deze score negatief kan uitpakken voor jongeren, die daarmee onevenredig benadeeld worden. Daarom steunde VVD Gouda vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid een voorstel van GroenLinks, die oproept om de bestaande mogelijkheden om jongeren een eerlijke kans te geven, te benutten. 

Toekomstperspectief Libertum

Libertum is het Verzetsmuseum Zuid-Holland nieuwe stijl, daarbij pakken zij thematiek omtrent ‘vrijheid en vrijheid’ en burgerschapseducatie op. Dit doen zij in de Chocoladefabriek en in de stad, zoals op scholen.

7 februari 2023 ontving de gemeenteraad een memo over Libertum, met het zorgelijke bericht: ‘’Bij zowel het bestuur van Libertum als het college zijn ernstige twijfels ontstaan over de toekomstbestendigheid van Libertum, zowel in organisatorische als in financiële zin.’’ Er zou verkend worden of, en zo ja hoe, Libertum toekomstbestendig gemaakt kon worden. Daarvoor werden er 3 scenario’s voorgelegd:

  1.  Het voortzetten van de volwaardige organisatie (betekent 5 jaar lang 400.000,- per jaar bijleggen door de gemeente);
  2. Doorgaan in afgeslankte vorm (betekent 5 jaar lang 190.000,- per jaar bijleggen door de gemeente, maar minder faciliteiten);
  3. Geen aanvullende financiering vanuit de gemeente.

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie werd het verder onderzoeken van het derde scenario ter besluitvorming voorgelegd. Daar kwam nog een breed gesteunde aanpassing van D66, om te zorgen dat de taken en het gedachtegoed wel op een andere manier worden behouden, bij.

Kevin de Jonge: ‘het verhaal dient verteld te blijven worden, de organisatie mag ter discussie staan. Met dit aangepaste besluit kijken we vooruit en werken we een scenario waarin we bezien of een andere invulling ook mogelijk is, nader uit. Derhalve heeft de VVD-fractie voor dit aangepaste besluit kunnen stemmen.’