Kadernota 2024-2027, bijdrage VVD Gouda in de eerste termijn

De behandeling van de jaarstukken en de kadernota (de vooruitblik waarbij kaders worden meegegeven voor de volgende begroting), zijn altijd één van de politieke hoogtepunten van het jaar. Bij de eerste termijn, waar iedere fractie 5 minuten krijgt, heeft de VVD ingezet op woningbouw, vluchtelingenbeleid, onderwijs(huisvesting) en veiligheid.

Op 28 juni 2023 heeft onze fractievoorzitter Kevin de Jonge de volgende bijdrage uitgesproken:

Voorzitter, de champagne werd door sommigen al bijna ontkurkt, de gemeente houdt grofweg 30 miljoen euro over. De reden achter al dat overgehouden geld geeft echter geen aanleiding tot juichen. Toegenomen incidentele rijksbijdragen, maar vooral blijken we als gemeente niet in staat onze plannen uit te voeren. Bij de programmabegroting begonnen wij ons betoog met de boodschap dat de VVD Gouda van het stadsbestuur verwacht dat zij een duidelijke visie en concrete plannen heeft en een effectief beleid leidend laat zijn. De resultaten tonen aan dat dit niet gelukt is.

 

Wonen

Het dossier wonen is nog steeds een grote uitdaging. We spreken steeds over het eerlijk verdelen van de schaarse woonruimten. Ondertussen blijven we de woningbouwers regels opleggen. Regels die de bouw alleen maar blijven vertragen, terwijl de regels nauwelijks bijdragen aan een eerlijkere verdeling. Het tempo ligt tegelijkertijd veel te laag.

          In 2022 zijn 412 woningen gerealiseerd. De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat dit er 936 zouden zijn. Tegelijkertijd is volgens CBS de vraag naar woningen in 2022 met 700 toegenomen. Wat gaat het college doen om dit ontstane gat in te lopen (en kom nou niet met bestaande plannen, maar met nieuwe extra plannen)?

          In 2022 zijn 942 bouwvergunningen afgegeven. Dat is licht verbeterd, maar nog steeds te laag om het tekort weg te werken. Tegelijkertijd zien we een aantal grote projecten zoals het burgermeesterskwartier en 1828-project waar de bouw nog niet begonnen is. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze 900 bouwvergunningen op zo kort mogelijke termijn omgezet gaan worden in minimaal 900 woningen. En wat doet het college om dit jaar weer 900 bouwvergunningen te realiseren?

 

Vluchtelingenbeleid

Voorzitter, het vluchtelingenbeleid. Het lijkt er in Gouda één van een gegeven vinger door de raad, en een genomen hand door het college en het COA. Keer op keer worden de randen opgezocht en afspraken verlengd of verruimd. Van kortdurend een hotelboot, naar langdurige ligging, naar een tijdelijk AZC in Gouda, naar incidentele opvang van 48 ongedocumenteerde vluchtelingen. Informatie over de druk op voorzieningen, het ruimtelijk beslag, financiën en gemeentelijke capaciteit en de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid blijft ontbreken of onvolledig. Waar trekt het college een grens en zorgen we dat Gouda regie kan houden op dit dossier, op een manier die recht doet aan alle zorgen en meningen in de stad?

 

Onderwijs

Tijdens de behandeling van de nota Sociaal domein spraken we over extra inzet op huiswerkbegeleiding. In de kadernota komt dat woord niet voor. Hoe staat het nu met deze plannen en is al duidelijk welk geld het college hiervoor wil uittrekken?

 

De realisatie van schoolgebouwen, loopt niet conform de planning van het Integraal Huisvestingsplan. De achterstand is fors en de kosten lopen sterk op. Wij begrijpen de landelijke ontwikkelingen die dit ten dele veroorzaken. Wat wij echter niet begrijpen is het schijnbare gebrek aan urgentie dat het college hierbij lijkt te voelen. Onze Goudse jongeren verdienen beter. Wat gaat het college doen om deze scholen, bijvoorbeeld met tijdelijke maatregelen, te helpen om deze wachttijd wat acceptabeler door te komen? Tevens roepen wij het college op om de raad eerder en concreter te informeren over ontstane vertragingen en oplopende kosten (een overigens vaker gehoorde oproep). Is het college bereid om aan de bestaande voortgangsrapportages kwantitatieve informatie over voortgang in doorlooptijd en kostenuitnutting toe te voegen?

 

Veiligheid

Het veiligheidsvraagstuk blijft in Gouda fors. We zien helaas weer een toename in woninginbraken, waarbij elke inbraak er 1 teveel is. Gouda scoort op het aantal misdrijven per 10.000 inwoners nog steeds ruim boven het landelijke gemiddelde, ondanks inspanningen van burgemeester en de ambtelijke organisatie waarvoor waardering is. Gouda mag geen thuis zijn voor zware criminaliteit en veelplegers. Harde criminaliteit dient hard aangepakt te worden, met inzet van alle wettelijke, conventionele en onconventionele middelen.

 

Wel zijn we in Gouda gestart met een aanpak straatintimidatie en wordt er een begin gemaakt met de aanpak van digitale criminaliteit. Wij zien ernaar uit de stad veiliger te maken. In de Jaarstukken wordt gesproken over ‘’versterking van de informatiepositie en het vergroten van de analysecapaciteit’’. Met de kadernota kijken wij vooruit. Onze vraag aan het college is dan ook, hoe gaat het college inzetten op het noodzakelijk versterken van de eigen informatiepositie en een vergroting van analysecapaciteit en hoe het college aankijkt tegen een intensivering hierop?

 

Sociaal domein en Economie

En dan heb ik, met het oog op de tijd, het nog niet eens over de grip het sociaal domein, het bijstandsbeleid, en verkeersveilige en bereikbare stad, nog steeds hoge woonlasten of een sterke lokale economie gehad. Ook daar liggen nog voldoende uitdagingen en op een aantal dossiers zullen wij daar na het zomerreces via onze geëigende instrumenten op terugkomen.

 

Voorzitter, de gemeente is op vlakken onvoldoende in staat gebleken om de plannen uit te voeren, dat moet anders. De gemeente is er voor onze inwoners en wij zullen het college blijven beoordelen op concrete plannen en een effectief beleid, want dat verdienen onze inwoners. En voorts wens ik u allen een bereikbare stad toe.