Verkiezingen, en hoe nu verder?

Op 17 maart hebben wij, tijdens de gemeentelijke duidingsbijeenkomst, een eerste duiding geven omtrent de verkiezingsuitslag en het vervolgtraject. Deze is terug te lezen op: https://gouda.vvd.nl/nieuws/49273/eerste-duiding-van-de-verkiezingsuitslagen-gemeenteraadsverkiezingen-2022. Graag leggen wij beknopt uit wat er sindsdien gebeurd is, en wat ons nog te wachten staat.

Eerste duiding van de verkiezingsuitslagen | Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Naar aanleiding van de duidingsbijeenkomst heeft D66, als grootste partij in Gouda, het initiatief genomen voor het aanstellen van een informateur. Hierbij is de keuze gevallen op het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Mede ingegeven door de uitgesproken wens in de duidingsbijeenkomst, is er een informatiefase ingericht, waarbij alle partijen op gesprek zijn geweest. Op basis van deze gesprekken heeft de informateur een informatiebrief aan de raad toegezonden, waarover wij op 6 april het debat hebben gevoerd. Het advies van de informateur? Het doorzetten van de huidige coalitie van D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en CDA.

Ondanks onze constructieve en inhoudelijk sterke inzet hebben de beoogde coalitiepartijen aangegeven toch graag vooral samen verder te willen. Onze inbreng was constructief, en gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor het verbeteren van onze stad. Hiertoe blijven wij bereid, uiteraard zonder onze kernwaarden op te geven. Het advies van de verkenner en onze inbreng (en die van alle andere fracties), zijn te vinden via: Raadsvergadering woensdag 6 april 2022 . Volgend uit deze besluitvormende raadsvergadering van 6 april jl. is een raadsbesluit inzake het hernieuwen en nader onderzoeken van samenwerking en het opstellen van een coalitieakkoord.

Één van de aspecten van voornoemd raadsbesluit was de organisatie van een tweetal werksessies voor de gehele gemeenteraad, om te bezien op welke wijze samenwerking vormgegeven kan worden in een gemeenteraad-breed verband. Deze sessies hebben op 19 en 26 april plaatsgevonden. Ondanks dat hier goede aspecten zijn behandeld en benoemd, blijft merkbaar dat het concretiseren van de wens tot samenwerking lastig vorm te geven is in Gouda. Waar de werksessies achter de rug zijn, vraagt een duurzame samenwerking continuering van de inspanningen die tot nu toe gedaan zijn. Anders staan we over 4 jaar weer op eenzelfde plek, met een nog grotere kloof tussen coalitiepartijen, oppositiepartijen en het college, maar nog erger, de kloof tussen de stad en de politiek. Dit proces staat bij sommige beoogde coalitiepartijen op gespannen voet met de wens om snel een nieuw stadsbestuur te formeren, op een ouderwetse manier. Wij blijven als VVD constructief kritisch naar de samenwerking kijken, maar zien tegelijk het politiek speelveld en de uitdagingen. De bestuurlijke vernieuwing laat nog in enige mate op zich wachten.

Op korte termijn, zo geeft men aan, zal gestart worden met de coalitiebesprekingen door eerdergenoemde partijen. De VVD zal dit traject blijven volgen en zo mogelijk pogen bij te sturen waar dat volgens ons nodig is. De VVD blijft zich, in deze fase, inzetten voor een nieuwe bestuurscultuur, waar we op een andere manier met elkaar werken, gericht op het beste voor de stad.

Fractievoorzitter Kevin de Jonge