Verklaring ondertekening Regenboog Stembusakkoord

Op dinsdag 15 maart 2022 heeft de VVD meegetekend aan het Regenboog Stembusakkoord van de Regenboogalliantie Gouda. Gebrek aan acceptatie of zelfs discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap is ontegenzeggelijk een probleem. Wat ons betreft zorgt de overheid voor de acceptatie en veiligheid, zodat éénieder kan zijn wie hij of zij wil zijn, die vrijheid, daar staan wij voor.

Beleid moet altijd gericht zijn op die vrijheid enveiligheid van de hele Goudse gemeenschap, niet op specifieke doelgroepen. Wanneer er echter bij specifieke doelgroepen problemen worden gesignaleerd, kan daar natuurlijk wel in uitvoering aan gewerkt worden. Wij willen dan ook inzetten op maatregelen die echt helpen, en niet op symboliek. Daarom ondertekenen wij dit stembusakkoord. Wij zeggen met deze ondertekening: we gaan aan de slag met een inclusief beleid waarin veiligheid en acceptatie centraal staan, zonder activistische agenda, zonder onnodige symboliek. Wij gaan ervoor aan de slag dat iedereen zichzelf kan zijn, zonder dat dit vervelende situaties oplevert.

In het Regenboog Stembus akkoord zien we vijf aspecten; een ‘inclusief beleid’, ‘veiligheid’, ‘jongeren, onderwijs en sport’, ‘kwetsbare groepen’ en ‘zichtbaarheid’. Toch willen wij kijken naar het grote geheel. 4 jaar geleden hebben wij nog een artikel geschreven met de titel ‘de druk om te deugen’. Destijds hebben wij het akkoord niet ondertekend omdat dit in onze optiek activistisch en symbolisch was. Gelukkig zien wij nu een anderstembusakkoord. De vijf in het akkoord benoemde aspecten vatten wij samen in vrijheid, veiligheid en acceptatie. We willen niet bezig zijn met symboliek, we willen geen agenda van een andere politieke kleur opgedrongen krijgen, maar wij zien de noodzaak om het gebrek aan acceptatie of discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap aan te pakken.

Onzes inziens sluit deze ondertekening dan ook perfect aan bij de vijf liberale kernwaarden van de VVD:

Vrijheid.

‘’Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijkev rijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf tehalen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. Daarnaast moeten we rekening houden met toekomstigegeneraties.’’

Verantwoordelijkheid.

‘’Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.’’

Verdraagzaamheid.

‘’Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheidook aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen we plezierig samenleven.’’

Sociale rechtvaardigheid.

‘’Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren. Vanuit dat aspect zien wij dan ook onze rol hierin.‘’

Gelijkwaardigheid.

‘’Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel rechtop vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.’’

Iedereen in Gouda moet de vrijheid en veiligheid kunnen ervaren om te kunnen zijn wie hij/zij/hen wil zijn. Die acceptatie (verdraagzaamheid), het feit dat iedereen welke levensovertuiging, opvatting of geaardheid dan ook respecteert en accepteert, daar moeten we naar actief naar streven. Dit doen we door het vergroten van veiligheid, het verbreden van acceptatie middels het onderwijs en het waarborgen van vrijheden in algemene zin.

Zoals we dit stuk begonnen; gebrek aan acceptatie of zelfs discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap is ontegenzeggelijk een probleem. En alleen door hier als overheid het goede voorbeeld te geven en actief te werken aan acceptatie van de LHBTIQ+-doelgroep, lossen we het probleem echt op, maar wel op een realistische manier.