De vrije keuze om als individu humanitaire hulp te ondersteunen

Maandag 6 februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door 2 meedogenloze aardbevingen. Al snel kwam de hulpverlening door het Nederlandse USAR-team (Urban Search And Rescue) op gang en ontstond er vanuit de samenleving veel samenhorigheid en energie om hulp op gang te brengen. Wanneer is hier een rol voor de overheid weggelegd? En hoe ziet deze rol eruit?

Op woensdag 8 februari 20:00 uur stond de besluitvormende raadsvergadering gepland. Aan het begin van deze dag is op initiatief van een aantal fracties gekeken naar gemeentelijke initiatieven om de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te helpen. Zo werd gekeken naar het ondersteunen/faciliteren van lokale initiatieven vanuit de samenleving, naar een gemeentelijke herdenking en naar een donatie van 1 euro per inwoner. Iedere partij was het erover eens dat een uiting die unaniem gesteund werd, het beste zou zijn. Na heel veel overleggen voor de vergadering en een herhaalde oproep tijdens de vergadering werd alsnog een motie ingediend waarin werd opgeroepen om als Gemeente Gouda 1 euro per inwoner te doneren. De unanimiteit werd door indieners losgelaten. Het vervolg; onder anderen de VVD Gouda fractie stemde tegen en de motie werd met 19 tegen en 15 voor verworpen. Een besluit dat alleen maar verliezers kende.

Gedurende dit proces heeft de VVD Gouda zorgvuldig afgewogen op welke wijze we recht kunnen doen aan de omvang van de ramp in Turkije en Syrië, zonder voorbij te gaan het belang van onze inwoners. Daarin hebben we het volgende bepaald:

  • De genoemde voorbeelden van de Turkije en Syrië zijn door velen gezien en hebben velen, direct en indirect geraakt. Ook vele Gouwenaars hebben dierbaren die getroffen zijn door deze ramp.
  • We zien daarbij al veel energie loskomen uit de Goudse samenleving om goederen in te zamelen en hulp op te starten. Het is daarbij voor ons essentieel dat we hier als gemeente geen belemmeringen opwerpen en dergelijke initiatieven juist mogelijk maken.
  • Het is lastig te bepalen wat criteria zouden zijn voor dergelijke lokale steun bij toekomstige rampen en tevens lastig uit te leggen in situaties in het verleden waar dit voorstel niet gedaan is.
  • Humanitaire hulp en internationale noodhulp zijn taken van de nationale overheid. Zij hebben hiervoor de netwerken, de expertise en de slagkracht.
  • Inwoners de gewetensvrijheid hebben om naar eigen inzicht en draagkracht een vrije keuze te maken om wel of niet te doneren, ook dat is het nemen van de voor vrijheid voorwaardelijke verantwoordelijkheid.

Dan komen we bij het uiteindelijke voorstel: het doneren van 1 euro per inwoner. Zoals eerder al aangegeven in het artikel ‘Onwetendheid als bedreiging voor onze vrijheid’ van 6 februari jl., is de vrijheid van geweten een groot goed. Het is dan ook essentieel dat iedere inwoner een eigen afweging kan maken of hij/zij iets kan missen en zo ja, hoeveel. Die vrije afweging van iedere inwoner, zou niet door de overheid gemaakt moeten worden. Laat mensen vanuit eigen verantwoordelijkheid en kracht een eigen keuze maken. Ook werd een tegenvoorstel besproken:

  1. De gemeenteraad uitspreekt geraakt te zijn en medeleven willen uitspreken.
  2. Een beroep te doen op alle Gouwenaars om, indien iemand het kan missen, de doneren op giro555; en
  3. Het college te verzoeken om te kijken op welke manier de gemeente Gouda kan bijdragen aan de energie en initiatieven vanuit de stad. 

Dit tegenvoorstel, wat goed aansluit bij de opvattingen van de VVD - dingen mogelijk maken - werd door indieners afgewezen.