Het politieke kalenderjaar 2023 is van start gegaan

De beste wensen, opdat 2023 een gezond, vrij, veilig en succesvol jaar mag worden! Ook in 2023 blikken we terug op de afgelopen jaarwisseling. Het was een jaar waar vuurwerk (in de meeste gemeenten), weer is toegestaan. Een grote groep Nederlanders heeft weer op een goede manier kunnen genieten van het afsteken van consumentenvuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. Helaas was er ook teveel tuig dat niet fatsoenlijk met vuurwerk kon omgaan en het nodig vond om hulpverleners te belagen. Verwerpelijk.

De vuurwerkdiscussie blijft een moeizame discussie. Als iedereen fatsoenlijk met vuurwerk om zou gaan, hebben we een mooie traditie. Helaas zien we ook nog veel vernielingen, letsels en het belagen van hulpverleners. Veelal zijn het gedragsproblemen die we de laatste jaren breder zien in de samenleving. De burgemeester constateerde in het AD van 3 januari dat er veel zwaar vuurwerk is afgestoken, terwijl dit al verboden is. Op woensdag 4 januari berichtte het AD dat in Gouda de teller op € 11.000 schade als gevolg van vuurwerk staat, dit bedrag kan oplopen naar € 15.000 tot € 20.000. Toch is dit bedrag, ondanks het weer toestaan van vuurwerk, lager dan het bedrag van € 25.000 na de jaarwisseling van 2021-2022, waar er een landelijk vuurwerkverbod was.

Onze Goudse hulpverleners zijn dit jaar in ieder geval - gelukkig - niet fysiek belaagd, elders in de regio is dit helaas wel gebeurd. De Veiligheidsregio Hollands Midden spreekt van een drukke nacht, die beheersbaar en zonder grote of bijzondere incidenten is verlopen. Door hulpverleners in de regio Hollands Midden is voor zover bekend geen aangifte gedaan van geweld of agressie, meldt de veiligheidsregio. ,,Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.”

Ongetwijfeld zal de vuurwerkdiscussie weer oplaaien. In oktober hebben wij bij de behandeling van het vuurwerkbeleid nog het volgende gezegd: ‘’De VVD Gouda is een voorstander van een veilige jaarwisseling, met vuurwerk. In dit voorstel zien we de mogelijkheid tot vrijwillig vuurwerkvrije zones, waarbij draagvlak gewaarborgd is, en verplicht vuurwerkvrije zones rondom natuurgebieden. Ondanks zorgen over de handhaafbaarheid blijft het wel mogelijk om vuurwerk af te steken, derhalve hebben wij ingestemd met dit besluit. Een eventueel verbod zal alleen werken als het landelijk ingevoerd wordt, en dan nog is het de vraag in hoeverre dit haalbaar en (veilig) handhaafbaar blijkt. De VVD Gouda staat nog steeds achter dit standpunt, maar ziet wel urgentie in de consequente aanpak van vandalisme, geweld tegen hulpverleners en het bezitten en gebruiken van illegaal vuurwerk.

2023 is aangebroken. Een nieuw (politiek) jaar waarin wij ons voor de stad blijven inzetten. Onze aandacht gaat onverminderd naar de bereikbaarheid van Gouda, de woningbouwopgave, veiligheid van éénieder in de gemeente, een haalbaar en betaalbaar duurzaamheidsbeleid en degelijke financieel beleid met lage lokale lasten. In januari zullen we aan de slag gaan met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarbij we het gaan hebben over een bepaling over straatintimidatie, zullen we de kaders voor een Gouds Waterfonds behandelen en komt het herzien van de minimaregeling aan bod.

Tot slot, nogmaals de beste wensen aan iedereen. Op een gezond, vrij, veilig en succesvol jaar. Wij gaan ons weer keihard inzetten voor een mooier, beter en sterker Gouda. Tot snel in 2023!