Succes voor de stad en VVD Gouda, eindelijk lastenverlaging voor de Gouwenaar

Dinsdag 8 en woensdag 9 november 2022 heeft de gemeenteraad van Gouda gesproken over de programmabegroting 2023-2026.

Een beschouwing op de algemene beschouwingen 2022

De programmabegroting 2023-2026, laat ruimte zien in het meerjarig perspectief. Door meevallers vanuit de rijksoverheid en vooruitgeschoven kosten blijft er geld over. Volgens de VVD een uitgelezen kans om de stad en onze inwoners wat terug te geven. Zo kwamen wij met voorstellen over lastenverlichting, meer duidelijkheid over kosten in het sociaal domein en met een voorstel om te investeren in de openbare ruimte. Ook zijn eerdere moties van de VVD over veiligheid nu uitgewerkt voor meer veiligheid op straat.

We zien in de programmabegroting 2023-2026 verbeteringen. De VVD Gouda heeft een amendement (= wijzigingsvoorstel) op de begroting ingediend om € 2.200.000,00 beschikbaar te stellen voor lastenverlichting. Dit komt op een gemiddelde lastenverlichting van 6% voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor alle inwoners. € 1.700.000,00 wordt structureel besteedt aan lastenverlichting en €500.000,00 is incidenteel voor 2023. Verder wordt in 2023 gekeken of en hoe we de lokale lasten verder kunnen verlagen.Het amendement is met een ruime meerderheid aangenomen.

Ook wordt een deel van de motie van de VVD inzake toereikende capaciteit voor de gemeentelijke handhaving uitgevoerd en wordt er 2,4 fte voor gemeentelijk handhaving geworven en opgeleid voor de taak van jeugdboa (Boa = buitengewoon opsporingsambtenaar). Zo kunnen de jeugdboa's zich richten op jeugdproblematiek en kunnen wijkboa’s zich weer meer richten op de overlast in de wijk. Ook zet de gemeente in op de capaciteit voor ons basisteam van de politie voor Gouda. De komende jaren komen er veel nieuwe politiemedewerkers van de (regionale) opleiding, zij zullen worden verdeeld over de politie-eenheid Den Haag. Om ook het basisteam van Gouda te versterken moeten we de noodzaak van extra politiecapaciteit voor Gouda onder de aandacht blijven brengen.  

In het sociaal Domein wordt 43% van alle uitgaven van de gemeente uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders wilde hier een fors bedrag van € 13.000.000,00 extra uitgeven zonder een bestemming te noemen. De gemeente moet er zijn voor degenen die dat echt nodig hebben, maar we moeten niet ongericht geld uitgeven. Een motie hiertoe is uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat de wethouder ons heeft toegezegd met een plan te komen voor dit budget, voordat het geld uitgegeven wordt.

Een motie voor een investeringsfonds op de openbare ruimte is vanwege tijdsgebrek opgeschoven naar 30 november. De verwachting is nu dat er een paar miljoen euro overblijft de komende jaren. De motie zal oproepen om deze exploitatieoverschotten voor een bedrag van € 2.000.000,00 in te zetten voor het verbeteren van de openbare ruimte (opknappen parken, recreatiegebied, straatmeubilair, speeltuinen wegen en fietspaden).

Naast deze voorstellen, ziet de VVD Gouda dat er nog veel verbetert kan worden, er wordt veel geld begroot zonder een duidelijke visie en plannen komen lang niet altijd van de grond.

Zo blijft de VVD:

  • waken voor hoge uitgaven en een groei van de gemeentelijke schulden;
  • scherp op de wethouder woningbouw zodat er voortvarend en evenwichtig gebouwd kan worden;
  • de wethouder voor verkeer houden aan een goede bereikbaarheid per auto; en
  • de wethouder duurzaamheid aan een haalbare en betaalbare transitie houden.

Toch zien we verbetering, mede door onze plannen.

Mede vanwege mooie resultaten op een lastenverlichting voor alle inwoners, uitgaven in het veiligheidsdomein en meer duidelijkheid op het sociaal domein, hebben we voor de begroting kunnen stemmen met mooie resultaten voor de Gouwenaar.