Algemene Politieke Beschouwingen Gouda 2022 - bijdrage VVD Gouda in eerste en tweede termijn

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, waar de programmabegroting voor de gemeente Gouda voor de periode 2023-2026 werd besproken en vastgesteld, heeft onze fractievoorzitter Kevin de Jonge de volgende bijdrage gedaan.

Eerste Termijn:

Voorzitter, de algemene beschouwingen zijn ons politiekehoogtepunt. Hier ontvouwen zich de goede en minder goede voorstellen die destad het komende jaar gaan vormgeven. Helaas blijft het te vaak bij plannen eneen papieren werkelijkheid. Wij verwachten van een stadsbestuur een duidelijkevisie, concrete plannen en effectief beleid wat leidend is. Ook verwachten wijeen stadsbestuur dat verstandig met het gemeenschapsgeld omgaat.

Woningbouwbeleid

Over een papieren werkelijkheid gesproken, u zou tochdenken dat alles op alles wordt gezet om ervoor te zorgen onze inwoners kunnen instromen en doorstromen, zodat iedereen een huis heeft dat past. ‘’De gemeentemaakt woningbouw aantrekkelijk door vroegtijdig duidelijk te zijn over de eisen die de gemeente stelt en op transparante wijze het gesprek aan te gaan’’ is het antwoord op één van onze technische vragen. Maar wat is er aantrekkelijk aan een enorme regeldruk. Maakt het dan wat uit dat je dat vroegtijdig weet? Wellicht alleen om een ontwikkeling links te laten liggen. De gemeente Gouda heeft een verantwoordelijkheid om woningbouw mogelijk te maken en waar mogelijkte stimuleren. We hebben een forse reserve versnellen woningbouw, echter aantoonbaar met beperkt resultaat, blijkend uit alle vertraagde woningbouwprojecten. Wij eisen een effectief beleid dat gebaseerd is op rationaliteit en uitgaat van de werkelijke situatie. Wat gaat het college er nu daadwerkelijk voor doen om de woningbouw echt te versnellen (zonder alle onthulde woningbouwprojecten op te sommen), om het doel van nog 3.500 woningen die nodig blijken volgens de trendramingen van de provincie te halen. Durft het college de garantie af te geven dat dit doel gehaald wordt en op welke wijze kan de 6 miljoen in reserve versnelling woningbouw hier beter aan bijdragen?

Openbare Ruimte

De staat en inrichting openbare ruimte hebben een groteinvloed op de leefbaarheid van een stad. Jaren is er bezuinigd op onze openbare ruimte. In moeilijke tijden moesten moeilijke keuzes gemaakt worden. Nu is er in Gouda geld beschikbaar. Laat de parken en recreatieplekken uitnodigend en toegankelijk zijn, zorg voor goede en veilige fietspaden, wegen en bermen, pak de verouderde speelplaatsen waarvan sommigen tot hangplekken verworden zijn aan en vervang de gesloopte bankjes. Plannen hieromtrent moeten volledig en concreet zijn. De VVD zal dan ook met een amendement komen en heeft de vraag: ziet het college met de VVD de financiële ruimte en noodzaak om de openbare ruimte aan te pakken?

Lokale Lasten

Dan voorzitter, neem ik de raad graag even mee naar 11 november 2019. Onze toenmalig fractievoorzitter zei toen; het schiet maar niet op met het drukken van de woonlasten. Een toen haalde, zoals wel vaker, een voorstel tot lastenverlichting het niet. Maar, na jaren aandringen door de VVD en een aantal collega-fracties ziet het college het licht, althans, er wordt ruimte gelaten aan de gemeenteraad om voorstellen te doen. De VVD komt dan ook samen met D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en GBG met een voorstel om de lasten voor onze inwoners eindelijk te verlagen.

Sociaal domein

Het sociaal domein is onze grootste kostenpost, op dit moment besteden we 43% van alle uitgaven aan het sociaal domein. In de begroting is bijna 13 miljoen extra begroot voor het sociaal domein, maar het is onvoldoende duidelijk voor welke activiteiten en wat het verwacht maatschappelijk effect is. Een gebrek aan visie. Na de beantwoording van onze technische vragen is nog steeds 5.8 miljoen onverantwoord, hoe kunnen wij als raad onze kaderstellende rol en het budgetrecht uitvoeren als het college vraagt om een nagenoeg blanco cheque van bijna 6 miljoen? Ook kennen we het winterplan, voor de VVD blijft het voorwaardelijk dat dit maatwerk moet zijn en dat het plan mede moet dienen de zelfredzaamheid te verbeteren. Deelt het college deze visie van de VVD?

Voorzitter, ook zijn er plannen die we nauwlettend zullen gaan volgen. Zo volgt binnenkort het integraal veiligheidsbeleid, waar we in zullen blijven zetten op een sterke en weerbare veiligheidsorganisatie, met aandacht voor huidige en nieuwe vormen van fysieke en sociale onveiligheid. Zo zullen we de wijkmobiliteitsplannen nauwlettend volgen, om Gouda voor iedereen bereikbaar te houden, ook zeker per auto en zullen we de uitwerking van de Regionale Energiestrategie en andere duurzaamheidsplannen kritisch toetsen, zodat een transitie haalbaar en betaalbaar blijft.

Collega’s, ik ben trots dat ik hier mag staan als lid van onze gemeenteraad en inwoner van Gouda. Weliswaar ook zoekend naar een woning in onze mooie stad, met zorgen over veiligheidsbeleid en ergernissen als we het over bereikbaarheid van de stad hebben, maar we maken stappen, de VVD zal zichervoor blijven inzetten dat die in de goede richting zijn.


Tweede Termijn:

Hoe anders is deze tweede termijn dan bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar. We hebben als raad afgesproken om stappen te maken, en hoewel we er zeker nog niet zijn zien we meer wisselende meerderheden en een sterker dualisme, waarvoor complimenten.  

Inhoudelijk blijft, ook na de reactie van het college, de programmabegroting nog wel mager. De doelstellingen zouden we concreter willen zien, en het geld dat gereserveerd of uitgegeven wordt, moet een doel dienen, en geen doel op zich zijn. Daarom drie concrete voorstellen: tot lastenverlichting, verbetering openbare ruimte en concretisering in het sociaaldomein. 

Amendement lastenverlichting 

Voorzitter, een al veel besproken amendement inzake lastenverlichting. We zorgen voor een structurele verlaging van de lasten door kwijtscheldingen uit de lasten te halen, door € 500.000 extra incidenteel aan lastenverlichting te besteden en door richting de toekomst te kijken hoe we omgaan met de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Motie verbetering openbare ruimte 

Het tweede voorstel, of het nu een vrijwilligersfeest, werkbezoek of gesprek met kennissen is, de openbare ruimte komt vaak ter sprake en is een bron van ergernis. Er is bezuinigd, maar nu is er ruimte om de stad weer wat terug te geven. Wij stellen voor middels een motie om, bij een exploitatieoverschot een bestemmingsreserve aan te leggen en met een investeringsplan voor de openbare ruimte te komen. Hiervoor willen we 2 miljoen vanuit een eventueel exploitatieoverschot over 2022 aanwenden.

Motie sociaal domein 

Op de verdeling van de 5,8 miljoen extra in het sociaaldomein horen we taakvelden, maar nog steeds geen concrete doelen waarvoor hetextra geld nodig is. De VVD komt daarom met een motie waarin wij verzoeken de raad te informeren over concrete doelstellingen en acties voordat het extra geld uitgegeven wordt.

Dan horen we onze wethouder wonen bijna dezelfde woorden gebruiken als altijd, een opsomming van projecten waar een van bouwhelm voorziene wethouder een onthulling van een bord heeft gedaan. Fietsend door onze mooie stad, langs deze borden, waarachter vaak geen bouwactiviteit te bespeuren valt, stemt mij droevig. In 2019 beloofde het college om in 2019, 2020 en 2021 in totaal 2100 woningen op te leveren. Volgens waarstaatjegemeente.nl zijn het er 900 geworden. 1200 minder dan beloofd dus. De vraag naar woningen is tussen 2019 en 2022 met 1100 toegenomen volgens CBS-cijfers. Zelfs die 1100 woningen hebben we dus niet gerealiseerd. De komende tijd zullen we blijven strijden voor een versnelling van de woningbouw, want die 3.500 woningen tot 2026 zien wij met dit beleid niet gebeuren, maar als de wethouder net zo hartstochtelijk gaat bouwen als dat zijn betogen zijn, dan kan het nog goedkomen. 

Voorzitter, tot slot. We gaan straks stemmen over de eerste begroting van deze bestuursperiode. Maar hiertoe hadden we nooit kunnen komen zonder alle ondersteuning, door iedereen die heeft gezorgd dat wij hier prettig kunnen vergaderen tot degenen die hard hebben gewerkt om de vergaderingen gestelde vragen inhoudelijk en procedureel in te vullen. Heel veel dank daarvoor! 

 
Kevin de Jonge, Fractievoorzitter VVD Gouda