Woningbouw Gouda wil maar niet op gang komen

Grote crisis in woningbouw in NL en ook in Gouda. De vraag groeit hard en de tekorten zijn groot. Het gevolg is torenhoge prijzen en lange wachttijden. De gemeente staat aan de lat om de woningbouw mogelijk te maken en waar mogelijk te stimuleren. Het stadsbestuur klopt zich ook regelmatig op de borst hiervoor, wethouder Tetteroo voorop. Met bouwhelm en al staat hij op de foto, lachend dat er weer een bouwvergunning is afgegeven. Miljoenen reserveert hij ook om de woningbouw te versnellen. Maar wat komt er in de praktijk nu allemaal van terecht? En hoe wil de VVD Gouda dit oplossen?

De woningbouwplannen worden in 4 stappen uitgevoerd. De eerste stap is dat er door de provincie een raming wordt gemaakt van het aantal benodigde woningen in de komende jaren. Dit doen zij op basis van cijfers van het CBS. Volgens de meest recente ramingen (uit 2019) werd verwacht dat in Gouda dat er in 2030 37.500 woningen nodig zijn. Eind 2021 waren er 34.000 woningen in Gouda, dus nog 3500 te gaan in 9 jaar tijd. Dat is ongeveer 400 woningen per jaar erbij. Een onderzoek van de Groene Hart Rekenkamer uit 2021 gaat er zelfs vanuit dat dit aantal al in 2025 nodig zou zijn en er dus 700 woningen per jaar nodig zijn. De vraag blijft dus steeds maar toenemen.

 

Deze woningbouwbehoefte wordt vervolgens regionaal, in overleg met de provincie, uitgewerkt in afspraken over de woningbouw die per gemeente worden gepland. In 2021 wordt door het stadsbestuur aan de provincie beloofd dat er al in 2026 37.500 woningen zullen zijn. Eerder zelfs dus dan op basis van de CBS-cijfers nodig zou zijn.  Opvallend daarbij is wel om te zien dat de verwachte woningvoorraad in 2022 en 2023 in die afspraken veel lager zijn geworden dan eerder met de provincie werd afgesproken: 1200 woningen minder dan de belofte aan de provincie, die in 2019 werd gedaan.

 

De derde stap in het maken van woonbeleid is aan de gemeente. Deze maakt plannen voor het aantal te realiseren woningen en ook voor de woningmix. In 2021 maakte het stadsbestuur van Gouda een woonbeleid, waarin uitgegaan werd van 400 nieuwe huizen per jaar. Precies conform de cijfers van de provincie. Het woonbeleid mikt erop dat de benodigde 37.500 woningen in 2030 worden gerealiseerd. Saillant detail daarbij is wel dat er op dit moment, conform de cijfers van het CBS, een tekort is van ruim 1.500 woningen. Een achterstand die er ook al in 2015 was, toen nog 1300 woningen tekort. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren dus niets bereikt om deze achterstand in te lopen.

 

Samenvattend spreekt de gemeente met de provincie af om op langere termijn voldoende woningen te bouwen, maar worden de korte termijn doelen niet gerealiseerd en heeft het stadsbestuur de ambitie met 1200 woningen verlaagd. Tegelijkertijd zien we een al langer bestaande achterstand van 1500 woningen.

 

Maar deze eerste drie stappen bestaan alleen maar op papier. Pas in de vierde stap worden de afspraken en plannen pas omgezet in echte woningen. En hier zien we vertraging op vertraging ontstaan. Dat kan én moet anders, vindt de VVD Gouda.

 

Een aantal projecten zou (conform verwachtingen van de gemeente en ook conform afspraken met de provincie) in 2021 opgeleverd worden. Wethouder Tetteroo stond er ook meermalen met bouwhelm en al mee op de foto. Een beetje te vroeg gejuicht, want het werd allemaal later. 400 woningen in de Spoorzone worden twee jaar later opgeleverd. Het Burgermeesterkwartier, waarbij 600 woningen op de Blokkerlocatie worden gerealiseerd is zelfs met drie jaar uitgesteld. En ook kleinere projecten zoals de Gunningmavolocatie, de Goudhof, Van Loonlocatie, Kattensingel, NS Kavel in Spoorzone, samen bijna 500 woningen, allemaal 1 tot 2 jaar vertraagd. Totaal 1500 woningen die dus later opgeleverd gaan worden en laat dat nu net de achterstand zijn die we al hadden. Wat zou het toch mooi geweest zijn als die woningen wel gerealiseerd waren, dat zou echt een slok op een borrel hebben gescheeld.

 

Maar ondanks de miljoenen die het college in de versnelling van de woningbouw steekt, zien we in de praktijk dus alleen maar vertraging ontstaan. Voor de VVD niet zo gek, omdat het college zoveel regels aan woningbouw toevoegt, dat projectontwikkelaars de stad uit vluchten. De projecten die wel tot planvorming komen staan echter zo onder druk dat omwonenden klagen over verwachte overlast en verlies aan woongenot. In verschillende projecten gingen omwonende daarvoor naar de rechter en meestal kregen ze daar ook nog gelijk. Iedereen ontevreden over het gedoe, maar belangrijker nog: zeer veel vertraging.

 

De VVD Gouda wil werken aan echte oplossingen, in plaats van loze, papieren beloftes. Centraal hierbij staat dat er zo veel mogelijk woningen gebouwd gaan worden. Dit heeft effect op zowel het aanbod, als op de huizenprijzen. Ontwikkelaars moeten staan te springen om woningbouw in de stad te ontwikkelen. Daarbij worden belanghebbenden al in een vroeg stadium betrokken, zodat input vanuit de omgeving echt meegenomen kan worden. De gemeente zoekt daarbij een optimale balans tussen belangen van gevestigde inwoners en ondernemers, belangen van woningzoekenden en belangen van projectontwikkelaars. De gemeente zet waar nodig extra capaciteit in om de woningbouw echt te versnellen. Onnodige regelgeving wordt dus afgeschaft. Bij de realisatie van woningen wordt gebouwd voor alle doelgroepen, met een goede woningmix, zodat we ook echt bouwen voor onze inwoners. Zo kunnen de starters die in Gouda zijn opgegroeid hier blijven wonen. Zo kunnen andere inwoners doorstromen naar een grotere woning, of juist weer naar een kleinere, zodat je woning past bij je levensfase of situatie. Ook is het belangrijk om bij het aanpassen van de regelgeving goed te luisteren naar de professionals in de woningbouw, zo voorkomen we onrealistische of ineffectieve plannen of regelgeving.

 

Daarom roept de VVD Gouda het college op om hun bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen en het budget versnellen woningbouw in te zetten om projectontwikkelaars te helpen om hun projecten te versnellen, in plaats van ze de stad uit te jagen met onrealistische eisen aan sociale woningbouw, en parkeernormen en het verbieden van verkamering en commerciële verhuur.