Meer realisme in Gouds coalitie-akkoord gewenst

Woensdag 15 juni werd in de gemeenteraad van Gouda gesproken over het concept coalitie-akkoord. VVD Gouda heeft daarbij ingezet op meer realisme in de plannen, meer sturing op resultaten en het voorkomen van ongericht geld uitgeven.

Bijna drie maanden geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie-partijen besloten samen door te gaan en een nieuw coalitie-akkoord op te stellen. De conceptversie daarvan is nu beschikbaar. De niet-onderhandelende partijen, waaronder dus de VVD, kregen de mogelijkheid om wensen en bedenkingen bij het concept-akkoord te plaatsen. Dat is een lovenswaardig initiatief van de onderhandelende partijen en daar hebben we ruim gebruik van gemaakt.

Wat ons opvalt aan de plannen is namelijk dat er echt veel geld beschikbaar is. Er was al 25 miljoen beschikbaar uit de lopende begroting. De komende vier jaar komt er waarschijnlijk 45 miljoen extra van het Rijk. Kortom: er is al 70 miljoen vrij beschikbaar voor nieuwe plannen. Daarover later meer.

Voor de onderhandelende partijen was het nog niet genoeg. Ze scheppen daarom de mogelijkheid om nog eens 40 miljoen extra te lenen. De rekening daarvan komt bij de volgende generaties terecht. Daarnaast willen ze ook nog de risico-reserves kleiner maken, waardoor de gemeente kwetsbaarder wordt voor de gevolgen van eventuele tegenvallers. Wij vinden dat onverantwoord.

De vraag is ook of het gaat lukken om al dat geld ook echt in de stad te investeren. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit, dus wie gaat dat werk dan doen? De afgelopen jaren is dat ook al niet gelukt. De plannen zelf laten dat ook wel een beetje zien. De plannen gaan niet over het realiseren van doelen en bereiken van concrete, meetbare resultaten. De plannen gaan vooral over het uitgeven van geld. Logisch dat er aandacht is voor duurzaamheid. Er is extra geld voor gereserveerd, maar concrete doelen ontbreken. De onderhandelende partijen blijven roepen dat we in 2040 CO2-neutraal moeten zijn, maar een plan om dat te bereiken ontbreekt. Concrete doelen voor de komende vier jaar ontbreken ook.

Verder is het logisch dat de onderhandelende partijen aandacht hebben voor de woningnood. Er wordt veel geld gereserveerd, maar concrete doelen ontbreken. De afgelopen vier jaar hebben laten zien dat de woningbouw te langzaam gaat. Alleen afgelopen jaar zijn er al 200 woningen minder bijgekomen dan gepland. De plannen van 2018 worden gewoon voortgezet, terwijl de woningmarkt vandaag echt anders is.

Ten aanzien van mobiliteit zien wij vooral wensdenken. Bijvoorbeeld bij het aantal parkeerplaatsen. Minder parkeerplaatsen leidt niet tot minder auto's, maar tot minder parkeerplaatsen. Wij roepen op om de parkeerplaatsen in gelijke pas te reduceren met de reductie van het aantal auto's, als die al dalen. Het gaat immers om minder uitstoot en niet om minder auto’s. En ook de hoop, dat met de aanpak van dit college de deelmobiliteit echt gaat aanslaan, lijkt niet realistisch. In Nederland is het gebruik van deelauto’s de afgelopen 3 jaar met 70% toegenomen. In Gouda met een schamele 7%. Het kan dus wel, maar het lukt dit college niet.

Wat niet logisch is, is dat er vrijwel geen aandacht is voor de openbare ruimte.  Afgelopen jaren is, begrijpelijk, bespaart op de openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau is omlaag bijgesteld. Nu er weer voldoende geld is, zien wij mogelijkheden om een inhaalslag te maken. Er zijn genoeg verzakte wegen en hobbelige fietspaden en verrommelde stadsparken.

Wat ook niet logisch is, is dat er vrijwel geen aandacht is voor de zwaardere vormen van criminaliteit. High Impact Crimes (zoals woninginbraken), autobranden en andere vormen van vandalisme, drugscriminaliteit en de criminele netwerken moeten hard aangepakt worden.

Kortom, voldoende redenen om de komende tijd op veel punten constructief-kritisch de planvorming van het nieuwe college in de gaten te houden. Meer realistische plannen en concrete doelen zullen onze stad pas echt mooier maken.


Raadslid Paul Ruijgrok