Fractie VVD Gouda compleet en klaar voor de komende raadsperiode

De VVD-fractie is weer op volledige sterkte. De komende vier jaar gaan onze drie raadsleden en twee burgerraadsleden hard aan het werk om Gouda mooier en liberaler te maken. Want dat verdient Gouda, en de Gouwenaar.

Altijd een feestelijk moment. Geïnstalleerd worden in de politieke arena, om als (burger)raadslid te doen wat goed is voor Gouda. Naast een feestelijk moment ook een grote eer. Na de nodige mooie woorden van de burgemeester en het afleggen van de eed of belofte was het zover, de fractie is compleet.

Op 11 mei 2022 zijn Hans van der Elburg en Ber van Loon geïnstalleerd als burgerraadsleden. Zij zullen zich, samen met Paul Ruijgrok, Bo Boxma en Kevin de Jonge (allen op 30 mei geïnstalleerd als raadslid) vastbijten in de vele dossiers die lopen of gaan lopen in onze stad. Van veiligheid (het tegengaan van vandalisme en criminaliteit) tot bereikbaarheid van de stad (ook, of juist, met de auto) tot het maximaal stimuleren van woningbouw in Gouda en een realistisch duurzaamheidsbeleid. Dat en tal van andere onderwerpen zal de komende jaren hard onze aandacht vragen.

De fractie is daarbij tot de volgende portefeuilleverdeling gekomen: 

Kevin de Jonge (fractievoorzitter / gemeenteraadslid)
Openbare Orde en Veiligheid
Algemene bestuurlijke & Juridische zaken
Bedrijfsvoering
Communicatie
Personeel en organisatie
Regionale samenwerking
Wijkaanpak
Ruimtelijke ordening
Wonen en wijkontwikkeling

Paul Ruijgrok (gemeenteraadslid)
Financiën (en belastingen)
Toekomstvisie
Publiekszaken
Vastgoed
Bewonersparticipatie
Strategisch grondbeleid
Grondzaken
Grote projecten
Werk en inkomen
Participatiewet
Modernisering sociale dienst
Armoedebeleid
Schuldhulpverlening
Arbeidsmarkttoeleiding
Onderwijs

Bo Boxma (gemeenteraadslid)
Vernieuwing sociaal domein jeugd en welzijn
Maatschappelijke ondersteuning
Publieke gezondheid
Diversiteit
Inclusie en burgerschap

Hans van der Elburg (burgerraadslid)
Economie
Recreatie en toerisme
Mobiliteit
Cultuur
Sport

Ber van Loon (burgerraadslid)
Stedelijk Beheer
Klimaat
Duurzaamheid en energie
Natuur
Milieu en dierenwelzijn
Erfgoed en monumenten

Allen ook via deze weg nog van harte gefeliciteerd met jullie benoeming en veel succes de komende 4 jaar!

Kevin de Jonge