De Goudse Energietransitie

Nederland wil in 2050 CO2 neutraal zijn en in onze energiebehoefte voorzien door alternatieve energiebronnen te benutten zodat we in 2050 voor onze energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van steenkool, aardolie en aardgas.

De Klimaatwet is onlangs aangescherpt, Nederland streeft naar een 55% lagere CO2 uitstoot in 2030 dan in 1990. Nederland is goed op weg om dat streven te halen met de inspanningen die we nu doen en met de maatregelen die in het coalitieakkoord van het kabinet zijn afgesproken.

In Gouda weet men het beter. De Goudse Gemeenteraad heeft besloten om al in 2040 van het aardgas af te gaan. Dit is een symbolische ambitie die niets toevoegt aan de snelheid of kwaliteit van de energietransitie, in tegendeel.

  1. De Goudse raad heeft het “in 2040 van het aardgas af gaan” tot doel verheven terwijl in 2040 het gebruik van aardgas nog steeds noodzakelijk zal zijn om de energietransitie te maken. Op dit moment wordt veruit het grootste deel van onze elektriciteit met fossiele brandstoffen opgewekt. Het gebruik van olie en steenkool voor energieopwekking zal worden afgebouwd en tot 2050 zal Nederland aardgas gebruiken voor de opwekking van elektriciteit. De stroom die in Gouda na 2040 uit het stopcontact komt zal gedeeltelijk zijn opgewekt met aardgas.
  2. Er is tijd nodig om het grootschalig gebruik van alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. De inpassing van windparken en zonneweides in het Nederlandse landschap gaat niet zonder weerstand en zolang het elektriciteitsnet de extra belasting niet aankan leiden nieuwe projecten tot destabilisatie van het elektriciteitsnet.
  3. Er is tijd en veel geld nodig om het elektriciteitsnet geschikt te maken voor de grote toekomstige vraag naar elektriciteit en voor het snel groeiende aanbod aan duurzaam opgewekte elektriciteit. De groei van het aandeel energie uit duurzame bronnen wordt nu al gehinderd door de beperkingen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, zo wordt terug levering van elektriciteit uit zonnepanelen op zonnige dagen in sommige regio’s beperkt. De schaalgrootte van die groei is enorm, er moet dus fors worden geïnvesteerd in het energienetwerk om op zonnige en winderige dagen de toevloed van duurzame energie te kunnen verwerken en om de pieken en dalen in aanbod en vraag naar elektriciteit op te vangen.
  4. Er is tijd nodig om het gebruik van energie te elektrificeren. Niet iedereen kan zich een warmtepomp of elektrische auto veroorloven. Met het toenemen van het aanbod zullen deze producten steeds betaalbaarder worden. Wie als eerste in de rij staat betaalt de hoogste prijs, veel mensen wachten de ontwikkelingen af. De elektrificatie van verkeer, huishoudens en industrie veroorzaakt een grote groei in de vraag naar elektriciteit.
  5. Er is een groot tekort aan technici die de energietransitie moeten uitvoeren. Hierdoor zijn de prijzen voor installatie van technische systemen momenteel hoog en worden investeringen in het elektriciteitsnet met vertraging uitgevoerd. Er zijn beslist onvoldoende technici beschikbaar om de energietransitie versnéld te maken. Het opleiden van technici kost tijd.
  6. In alle facetten van energieopwekking, energiegebruik en energiedistributie vindt onderzoek en ontwikkeling plaats. Het kost tijd om deze ontwikkelingen te laten rijpen tot bruikbare oplossingen. De Goudse VVD is optimistisch in het vermogen van Nederland om via technologische ontwikkeling de energietransitie te volbrengen.
  7. Het haastig vooruitlopen op deze ontwikkelingen dwingt inwoners in onnodig kostbare oplossingen en wekt geen vertrouwen en dus geen draagvlak. De door de coalitie benoemde urgentie wordt niet stadsbreed gedragen en werkt contraproductief. De recente crisis in Oekraïne wordt aangegrepen om nóg sneller van het aardgas af te gaan. Er is geen reden tot paniek, er is wel deskundig leiderschap nodig. Nederland is voor eigen gebruik beperkt afhankelijk van Russisch gas en er is in de wereld genoeg olie en gas beschikbaar. 

Beter is als Gouda de technologische ontwikkelingen de tijd gunt om te rijpen en om samen met de inwoners van Gouda permanent onderzoek te doen naar toepasbaarheid van de verschillende technieken. Het is belangrijk dat Gouda flexibel blijft en zich niet te vroeg vastlegt op oplossingsrichtingen.

De energietransitie is een marathon. Wie daar haastig aan begint krijgt halverwege spijt en betaalt aan de eindstreep een hoge rekening. De Goudse VVD gaat voor een realistische en nuchtere aanpak van de energietransitie en voor een CO2 neutraal Gouda in 2050.

Doet u mee?

Gescheven door: Ber van Loon VVD Gouda Kandidaat raadslid