Gouda moet bouwen voor de doorstroom

Gouda kan zich bij nieuwbouwprojecten beter richten op het bouwen voor doorstroom. Het tekort aan sociale huurwoningen is niet zo groot als het huidige stadsbestuur doet voorkomen. Door een gebrek aan middenhuur- en koopwoningen blijft de woningmarkt in Gouda op slot zitten en stijgen de prijzen steeds verder door.

Er is een groot tekort aan woningen in Gouda. Volgens de Groene Hart Rekenkamer zijn er in 2025 4000 meer woningen nodig dan nu beschikbaar zijn. Er zijn ook wel plannen om de komende jaren 3000 woningen te realiseren, maar daar moet nog wel een schepje bovenop. Nu wordt er door veel politieke partijen vooral de focus gelegd op de bouw van sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn immers lang, dus is volgens deze partijen extra inzet op sociale huur cruciaal. Maar klopt dit wel?

Van de huishoudens in Gouda valt zo’n 31% onder de doelgroep voor sociale huur. Dat zijn 10.600 huishoudens. Er zijn in Gouda 9.800 sociale huurwoningen in het bezit van de woningbouwcorporaties. Er zullen daarnaast ook nog sociale huurwoningen in particulier bezit zijn. In totaal dus minder dan 800 woningen tekort. En ook de Groene Hart Rekenkamer komt tot vergelijkbare cijfers. Zij stellen dat van de 4000 te bouwen woningen 24% sociale huur moet zijn. Dat is dus 960 woningen. De huidige plannen voorzien een toevoeging van 900 sociale huurwoningen aan de voorraad en is dus voldoende.

Samenvattend:

 

Aantal woningen in huidige plannen

Nodig tot 2025 volgens Rekenkamer

Nog te realiseren

Totaal

3000

4000

1000

# Sociale huur

900

960

60

Dat de wachttijden zo oplopen, komt dus door een relatief klein tekort. Logisch want een bestaande wachtlijst leidt tot preventief op de wachtlijst plaatsen van jongeren die 18 worden. Of deze jongeren ooit ook echt een sociale huurwoning in Gouda gaan betrekken is van veel factoren afhankelijk en zou je maar ten dele moeten meerekenen. Hetzelfde geldt voor mensen die al sociaal huren en zich op de lijst laten zetten om een grotere woning te betrekken. Hun goed recht, maar niet echt een gevolg van een tekort. Er zijn lange wachtlijsten, die dus met een relatief beperkte toevoeging aan de woonvoorraad op te lossen zijn.

En dan hebben we het nog niet over het scheefwonen gehad. 1200 sociale huurwoningen worden bezet door mensen die niet (meer) tot de doelgroep horen. Het zou dus prioriteit moeten hebben deze mensen naar een andere woning te verleiden. Maar dan moeten die woningen er wel zijn. En nogmaals: de huidige plannen lossen dit probleem maar ten dele op. VVD Gouda wil daarom meer focus op bouw voor doorstroming. Dat zorgt ervoor dat er meer woningen voor vrije huur en het koopsegment beschikbaar komen. Wanneer die 1200 scheefwoners daardoor kunnen doorstromen, komen er vanzelf weer extra sociale huurwoningen beschikbaar. De tonnen en miljoenen belastinggeld die hiermee worden bespaard (want sociale huur vraagt veel subsidie van de gemeente), kunnen beter aan andere dingen besteed worden.

Raadslid Paul RuijgrokBronnen:

Rapportage Groene Hart Rekenkamer, Woonbeleid Gouda
Raadsmemo versnelling woningbouw