Programmabegroting 2022-2024 Gouda - De algemene beschouwingen in de Goudse gemeenteraad

Woensdag 10 november hebben de algemene beschouwingen in de Goudse gemeenteraad plaatsgevonden. Wat in eerste instantie een relatief rustige behandeling leek te gaan worden, liep uit op een grote democratische teleurstelling. 10 november heel vroeg in de morgen kondigden de coalitiepartijen (D66, ChristenUnie, CDA, PvdA en GroenLinks) een amendement (een wijziging op de begroting) aan. Middels dit amendement werd er veel geld uitgegeven aan zaken die door de oppositie, waaronder de VVD, al langer aangedragen werden. De oppositiepartijen? Die konden het voorstel eerder in de krant lezen dan dat zij het voorstel hebben ontvangen van de collega-politici en er was geen ruimte voor een gesprek. Er resteerden twee opties. Tekenen bij het kruisje, of tegen het amendement stemmen.

AD artikel: "Scheve paaltjes en verpauperde buurten: voor deze en andere dingen trekt Gouda (waarschijnlijk) 5 miljoen uit"

De spreektekst vande VVD-fractie voor de eerste spreektermijn:

‘’Hedenmorgen ontvingen wij tot onze grote verbazing vanuit decoalitie, een vooraf met de enkel coalitie afgestemd amendement. Inhoudelijkzien wij een aantal zaken terugkomen waar wij best content mee zijn, beter goedgejat dan slecht verzonnen. Het proces echter, zien wij als een blamage, eendieptreurige dag in de Goudse democratie. Voordat wij onze hele spreektekstwijden aan één amendement zijn wij benieuwd. Wat wil het college met ditamendement? Omarmen? Oordeel raad? Of toch ontraden?

 

Dan verder naar de programmabegroting zelf. Wat maakt dat onzeinwoners zich thuis voelen en thuis kunnen blijven voelen in Gouda? Voor ons isdat een eigen huis dat past bij je portemonnee, betaalbare en betrouwbareenergievoorzieningen in een leefbare omgeving en een veilige, een bereikbare enbovenal florerende stad. Daarvoor zullen we Gouda klaar moeten maken voor detoekomst, realistisch, waarin inwoners gehoord worden en vertrouwen hebben inhun gemeente. Essentieel daarvoor is dat ook onze huidige inwoners ‘’Thuis inGouda zijn’’. Dat vraagt een omslag. Stap af van doelredeneringen enwensdenken, alleen dan komen we verder als stad en als gemeente.

 

Een woning die past bij de wensen en portemonnee van starters enpotentiële doorstromers is voor velen op dit moment onhaalbaar. Niet enkelsociale huur, niet enkel villa’s, maar evenwichtig bouwen gestuurd op de vraagen met oog voor de goede doorstroommogelijkheden, zodat we met de beperkteruimte in Gouda iedereen een thuis kunnen bieden. Het college kiest voor reguleringmet als gevolg dat projectontwikkelaars Gouda links laten liggen als het gaatom woningbouw. Bouwprojecten komen maar moeizaam van de grond en bouwplannenzoals op de Van Loon locatie ondervinden grote weerstand. Is het college bereidom creatief mee te denken met voorstellen van projectontwikkelaars om opinventieve wijze het woningaanbod van Gouda te verruimen?

 

Het College wil graag voorop lopen in duurzaamheid en daarom neemtGouda versneld afscheid van aardgas. Met de door het college afgedwongen routekan niet aan de energievraag van morgen worden voldaan. Voor innovatie wordt geenruimte gelaten, of zelfs vergeten en er wordt nauwelijks gekeken naar depraktische uitvoerbaarheid van maatregelen op de korte termijn terwijl juistdaar de grootste mogelijkheden en uitdagingen liggen. We zien voorbeelden vanmaatregelen die, gelukkig, worden teruggedraaid vanwege onmogelijkheden. Goudadwingt zijn inwoners in een duurzaamheidskeurlijf en we koersen af op eenduurzaamheidsvacuüm. Natuurlijk, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nodigvoor een toekomstbestendige samenleving, maar daarbij mogen we niet vergetendat energie vandaag én morgen voor iedereen betaalbaar blijft én dat er ruimteblijft voor leuke dingen zoals een vliegreisje, een mooi stukje vlees bij demaaltijd of een avondje uit met vrienden. Wat gaat het College eraan doen omdie toekomstbestendige stad voor alle Gouwenaars te zijn?

 

Een toekomstbestendige stad, maar beslist geen thuis voor zwarecriminaliteit en veelplegers. Dat vraagt om stevige inspanningen. Rond dezomerperiode kwam Gouda met een link naar een ontvoeringszaak, metgeweldsmisdrijven en met autobranden een aantal keer prominent in het nieuws.Ondermijnende criminaliteit is een actueel thema in onze stad. We zien devoortdurende overlast bij coffeeshops, met regelmaat sluitingen van drugspandenen malafide ondernemers en zien overlastgevende groepen in Gouda Oost. Dezeconstateringen mogen we niet negeren. Begripvolle buurtcoaches, het noteren vannamen en een streng of opvoedend gesprek op school of op straat helpt al langniet meer. Harde criminaliteit dient keihard aangepakt te worden, met inzet vanonconventionele middelen. De VVD-fractie hoort dan ook graag meer duiding overhet in de technische vragen genoemde pilotteam dat op integrale wijze met inzetvan onconventionele middelen criminaliteit en zware overlast gaat aanpakken?

 

Het mobiliteitsbeleid hangt aan elkaar met plakband van wensdenkenen vergezichten. Doelredeneringen waarom parkeernormen lager zouden kunnenvliegen ons om de oren. Het resultaat is een tekort aan parkeerruimte. Met alsgevolg een mobiliteitsvacuüm. Gouda is straks onbereikbaar met de auto. Danligt Gouda ineens niet meer zo goed. Je kunt als College wel vinden datiedereen straks in een deelauto moet rijden en dat het aantal parkeerplaatsendaarom nu omlaag moet, veel Gouwenaars hebben die auto elke dag nodig om naarhun werk te reizen. Hoe gaat het College ervoor zorgdragen dat Gouda ook met deauto bereikbaar zal blijven?

 

4 voorbeelden van dromerige vergezichten, waarin het College zijn,onze inwoners vergeet. En dan, dan gaan inwoners zich, terecht, roeren. We ziendit niet alleen bij de voorbeelden die ik noemde, we zien het ook bij deTurfmarktkerk, de Van Loon locatie, de Skaeve Huse, het falende, dureafvalbeleid, de eerste wijken die van het gas af moeten, de beperkte resultatenop het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en inwoners zonder startkwalificatieen deze lijst blijft maar groter worden. Op veel terreinen wordt beleid gemaaktop basis van doelredeneringen en wensdenken. Dit vormt een duidelijk herkenbare“rode” draad in het collegebeleid. Wat gaat u er als college aan doen om hetvertrouwen van onze inwoners terug te winnen? Wat gaat u doen om ervoor tezorgen dat inspraak niet pas bij de rechter kan plaatsvinden? Staat hetprofileren als en zijn van een betrouwbare overheid hier niet voorop?

 

Voorzitter, ik ga afronden. Ik doe hierbij een suggestie voor detitel van deze programmabegroting. Het lijkt me passend om deze te betitelenals: ‘’In de hoop dat het goed zal gaan’’.

 

Beter zou zijn als het College ervoor kiest om Gouda klaar te makenvoor de toekomst, maar om ook in het heden Gouda een plek te laten zijn waariedereen zich thuis kan voelen.

Daarom roepen wij het College op om met de VVD te bouwen aan eenstad waar iedereen thuis kan zijn, een Gouda dat klaar is voor de toekomst,maar bovenal een Gouda dat zijn inwoners nu, vandaag en de komende jarencentraal plaatst. Stap af van holle doelredeneringen en onrealistischwensdenken.

 

“Thuis in Gouda”. Het hoeft geen wensbeeld te zijn.’’


Het verloop van debegrotingsbehandeling:

Een echt debat kwam moeilijk op gang, debegrotingsbehandeling werd beheerst door het amendement van de coalitie. Eerderis door de VVD-fractie een aantal van de voorstellen in het amendementvoorgelegd aan de raad. Meer geld naar veiligheid, lastenverlichting en hetkoesteren van het (historische) water in Gouda, zijn zaken waar de VVD zich algeruime tijd hard voor maakt. Deze zaken kwamen terug in het amendement. Redenenwaarmee deze ideeën van (onder anderen) de VVD-fractie eerder zijn weggestemd,leken nu niet meer te gelden. Selectief en doorzichtig. Maar de coalitie koneen goede sier maken met deze eenmalige cadeaus.

Bij bezuinigingen mag de oppositie meedenken, wanneer hetbeter gaat, is daar ineens geen ruimte meer voor de oppositie. Een dieptepuntin de Goudse democratie”. De kern van ons pleidooi bestond uit de oproep om hetamendement uit te stellen tot de behandeling van de 4ebegrotingswijziging, slechts 1 maand later, zodat het proces echt democratischgelegitimeerd kon worden en alle partijen konden meepraten. Dit is echterresoluut van de hand gewezen met wat vage toezeggingen over het mogen meepratenbij een volgende gelegenheid.

De (kern van de) spreektekstvan de VVD-fractie voor de tweede spreektermijn:

‘’Een tweedetermijn voor de gemeenteraadsfracties, maar waarvoor. Ik wil beginnen met eenvraag voorzitter, en die leg ik ter overweging voor aan mijncollega-raadsleden. Welke ruimte is er nog voor de individuele partijen? Zijnaanpassingen bespreekbaar, of mogen we slechts tekenen bij het kruisje?

Begrijp ons nietverkeerd, wij zijn blij om te zien dat de coalitie een aantal verstandige zakenmeeneemt in dit amendement, maar chique is het natuurlijk niet, om partijen diedeze goede ideeën al jaren uitdragen uit te sluiten van het gesprek en zelf metdeze punten aan de haal te gaan. Argumenten die eerder werden gebruikt omvoorstellen vanuit de oppositie te torpederen, lijken nu niet meer te geldenvoor de coalitie.

 Neemt u ons echtserieus? Dan roep ik u nogmaals dringend op om het amendement aan te houden ente agenderen voor 8 december, zodat er een daadwerkelijk democratisch proceskan plaatsvinden. De huidige situatie past niet bij een open bestuurscultuur,die we allen zeggen na te streven.‘’

De besluitvorming

Na twee termijnen waarin bijzonder weinig bereidheid tot een inhoudelijk gesprek was bij de coalitie,volgde de besluitvorming. Over de 3e begrotingswijziging en over deamendementen, moties en de programmabegroting zelf. De 3ebegrotingswijziging bevatte weinig controversiële voorstellen, hier kon deVVD-fractie prima mee instemmen.

Daarna volgde de programmabegroting en de aangekondigde motiesen amendementen. Inzake het amendement van de coalitie: het proces keuren weaf, de inhoud van het amendement bevat echter een aantal echte VVD-thema’s. Nagoed overleg heeft de fractie besloten om verdeeld te stemmen. Twee stemmen voorde inhoud, twee stemmen tegen het proces. Ondanks dat het navolgende amendementinzake de verlaging van de OZB het niet gehaald heeft, lag er, na eenzorgvuldige afweging, toch een programmabegroting die we in voldoende matekonden ondersteunen. Het was geen 10, maar er was een verbetering ten opzichtevan 2021. Bij de navolgende moties werd een deel vanwege het tijdstip niet instemming gebracht, deze zullen op korte termijn terugkomen (hieronder de 3VVD-moties). De motie die wel in stemming is gebracht, de motie afschaffenhondenbelasting, heeft het ondanks onze stem voor niet gehaald.

Al met al een teleurstellende vergadering, met kleinelichtpuntjes in de VVD-standpunten die middels het amendement op deprogrammabegroting, zijn aangenomen.


AD Artikel " Gouda's financiën zijn op orde, maar de ozb wordt niet verlaagd, tot chagrijn van de oppositie"

Omroep West artikel: "Gouda geeft meevaller van ruim 5 miljoen meteen weer uit"