Grote groep asielzoekers mogelijk 30 jaar lang opgevangen in Gouda

‘’Grote groep asielzoekers mogelijk 30 jaar lang opgevangen in Gouda’’, dit was het bericht dat gisteren in het AD Groene Hart verscheen. Ook de raad is gisteren op de hoogte gesteld van het voornemen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het COA wil onderzoeken of het Goudse Poortgebouw aan de Doesburgweg een geschikte locatie kan zijn om asielzoekers en statushouders te huisvesten.

Het is niet de eerste keer dat in Gouda een discussie wordt gevoerd omtrent het huisvesten van asielzoekers en statushouders. In 2016 was er sprake van het plaatsen van een asielzoekerscentrum (azc) in de Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Destijds heeft het COA, na een verhit maatschappelijk en politiek debat besloten het plan niet door te zetten met als motivering dat ‘’door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland voorlopig geen behoefte meer is aan nieuwe opvanglocaties.’’ (https://www.omroepwest.nl/nieuws/3273731/geen-azc-in-prins-willem-alexanderkazerne-in-gouda)

 

Maandagavond 4 oktober 2021 heeft de raad een raadsmemo en een bijgevoegde brief van het COA, met het voornemen voor 30 jaar huisvesting voor asielzoekers/statushouders te realiseren, ontvangen (https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/5746236d-9a55-496a-bc60-c4977d49380f). De raadsmemo en de brief van het COA zijn in te zien via bovenstaande link. Met deze documentatie en het artikel in het AD Groene Hart (https://www.ad.nl/gouda/grote-groep-asielzoekers-mogelijk-30-jaar-lang-opgevangen-in-gouda-het-moet-ook-iets-meebrengen-voor-de-stad~a7a38d38/) is de gemeenteraadsfractie aan de slag gegaan ten behoeve van de eerste beeldvorming.

 

Proces

Belangrijk om te benadrukken is dat de raad aan zet blijft. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk zal besluiten of er overgegaan kan worden tot een verkenning, wat de conclusies uit de verkenning zullen zijn en of bestemmingsplanwijzigingen worden doorgevoerd. Dit zijn dan ook de 3 momenten waar wij als raad beslissen wat wel en wat niet kan.

 

Het COA ziet de genoemde locatie: een groot leegstaand bedrijfspand (Goudse Poortgebouw) aan de Doesburgweg 7 in Gouda als goede optie om huisvesting voor asielzoekers en statushouders te realiseren. Hiervoor heeft het COA gesprekken gevoerd met (een afvaardiging van) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda. Daarbij heeft het COA een eigen vooronderzoek uitgevoerd. Het college heeft nadien aan het COA gevraagd een proces in te richten waar de Goudse gemeenschap en betrokken bedrijven, organisaties en ondernemers vanaf het begin actief bij betrokken worden.

 

Het huidige verzoek van het COA aan de gemeenteraad is om in te stemmen met een verkenning van de mogelijkheden op vooromschreven plan vorm te geven. Indien wordt ingestemd wordt haalbaarheid nader onderzocht. Wanneer e.e.a. conform de verwachting van het COA verloopt kan er in de zomer van 2022 een concreet plan liggen. Dit plan (inclusief randvoorwaarden en uitgangspunten) zal dan formeel ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Bij een akkoord start de definitieve uitwerking.

 

Standpunt VVD Gouda

Op 4 oktober werd ons, vlak na de bekendmaking, gevraagd om de eerste reactie. Hierbij hebben wij aangegeven niet enthousiast te zijn, en een ‘’nee, tenzij’’ houding te hebben in dit dossier. Dit is de houding waarmee wij het gesprek aangaan in de raad en met de stad.


Gouda kent genoeg uitdagingen. We hebben er binnen de VVD Gouda en in de gemeenteraad al vaak genoeg over gesproken. De gemeentelijke financiën en lokale lasten zijn een groot zorgpunt, de openbare orde en veiligheidssituatie behoeven aandacht, we hebben een enorm tekort aan woningen en de druk op de ambtelijke organisatie is hoog. En juist het werken aan die uitdagingen mag niet vertraagd worden dor deze vraag van het COA.

 

De VVD Gouda heeft inmiddels meer dan eens gepleit om goed te kijken naar transformatie van bedrijfspanden naar woningen. Met regelmaat hebben wij van het college moeten vernemen dat locaties niet geschikt waren en de ambtelijke capaciteit ontoereikend was om dergelijke transformaties adequaat vorm te geven. Waarom kan een plek, die door de jaren heen is aangemerkt als ongeschikt voor bewoning door onze inwoners, nu wel geschikt zijn voor bewoning door asielzoekers en/of statushouders? Welk werk blijft er dan liggen als de ambtelijke organisatie met deze uitdagingen aan de slag gaat? Waar liggen dan de prioriteiten voor Gouda? Wie gaat dit betalen? Wat doet een dergelijke ontwikkeling met de omgeving? Wat doet dit met de druk op het veiligheidsapparaat in Gouda? Los van enige schuld levert de komst van asielzoekers en statushouders vaak spanningen op in de samenleving. En dat brengt ons dan ook tot de kern. Wat is het draagvlak in de Goudse samenleving? Wat is de draagkracht van onze stad? We moeten oog houden voor wat de Goudse samenleving aankan en de stad niet onevenredig belasten. Dit vraagt om duidelijke kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten. Vooralsnog roept dit plan veel vragen op bij de VVD Gouda.

 

Voor nu is er nog veel onduidelijk. In het AD Groene Hart (https://www.ad.nl/gouda/zo-reageert-politiek-in-gouda-op-plan-om-asielzoekers-op-te-vangen-alles-heeft-te-maken-met-de-aantallen~ae03227e/) hebben wij al aangegeven dat er nog voor een verkenning meer duidelijk dient te worden. Vooralsnog zijn we niet enthousiast over dit plan.

 

De VVD Gouda zal dit dossier strak volgen. Natuurlijk verdient éénieder een humane behandeling en menswaardig bestaan. Nationaal is hiervoor het asielbeleid vastgesteld. Daar moeten we ook in Gouda serieus naar kijken. Maar kunnen wij ons vinden in de omschreven ontwikkeling in Gouda? Ons antwoord: nee, tenzij de kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten aanleiding geven om een ander standpunt in te nemen.


Update 5 oktober 2021 21:00 uur. Inmiddels heeft ook Omroep West een TV-item gemaakt (https://www.omroepwest.nl/tv/programma/tv-west-nieuws/170000115) en een item op de website geplaatst (https://www.omroepwest.nl/nieuws/4465333/overwegend-positieve-reacties-op-plan-statushouders-in-gouda-maar-ook-kritiek)