Ik wil mijn rioolgeld terug

Het gemeentelijk spaarpotje voor het onderhoud van het riool zit vol. Het college ziet ruimte om de rioolheffing omlaag te doen. Zij doet dat in kleine stapjes over de komende 13 jaar. VVD wil dat er nu, in economisch moeilijke tijden, een eerste grotere stap van €200 per huishouden wordt gezet. Het geld is er. Het kan. Maar is er ook voldoende politieke wil om het te doen?

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater. De activiteiten hiervoor worden vastgesteld in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Voor het laatst vastgesteld door de gemeenteraad in 2018.

Het GRP gaat over € 100 miljoen verdeeld over 5 jaar (2019 t/m 2023). Dit geld wordt opgebracht door de inwoners, bedrijven en instellingen in Gouda. Wettelijk is vastgelegd dat deze rioolheffingen kostendekkend moeten zijn. Dit betekent dat de gemeente niet meer geld aan de inwoners mag vragen dan nodig is voor dit doel. En ook niet minder, trouwens.

Het college stelt nu voor om de rioolheffing te verlagen t.o.v. het GRP met ongeveer 30 euro per aansluiting per jaar. Toevallig precies het bedrag waarmee de OZB wordt verhoogd. De reden voor verlaging volgens het college was: dat er meer aansluitingen zijn en de kosten dus over meer belastingbetalers uitgesmeerd kunnen worden en dat projecten vertraagd zijn vanwege corona, participatietrajecten en funderingsonderzoeken.

Na herhaaldelijke vragen van de VVD is gebleken dat die 30 euro verlaging per aansluiting niet alleen voor het komende jaar is ingeboekt, maar voor de komende 13 jaar. Dit betekent dat per aansluiting de komende 13 jaar in totaal geen € 6890 wordt betaald, maar € 6500; een verlaging van totaal € 390.

Los van die korting over de komende jaren, zit er momenteel € 21 miljoen in het spaarpotje voor het riool. Dat is rioolheffing dat in de afgelopen jaren door de inwoners van Gouda is betaald en bedoeld is voor het onderhoud van het riool. Maar dat geld is dus nog niet uitgegeven, dat gaat pas de volgende jaren gebeuren. Dat er een spaarpotje is, is overigens niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, is dat er nu € 12 miljoen meer in zit dan in 2018 met de raad is afgesproken in het GRP. En dat terwijl de belastingbetaler van nu ook nog de rioolschulden uit het verleden aan het aflossen is. Vandaar dat de rioolheffing in Gouda het hoogst van heel Nederland is.

Deze twee verhaallijnen leiden tot de conclusie dat de belastingbetalers van vandaag de rioolschulden uit het verleden hebben afgelost en een spaarpotje opgebouwd hebben van € 21 miljoen, terwijl er door het college  € 13 miljoen belastingverlaging gegeven wordt aan de belastingbetalers van de toekomst.

VVD Gouda vindt dit onverteerbaar. Nu blijkt dat er minder rioolheffing nodig is, dient dit ook ten gunste te komen van de belastingbetalers die het spaarpotje voor het riool gevuld hebben. Daarom stelt VVD Gouda voor om in ieder geval de helft van die € 13 miljoen terug te geven aan de belastingbetaler. Dat is ongeveer € 200 per huishouden. Liever dit jaar en desnoods in 2022. Dat geld is dus over het college geeft deze korting immers al. Het geld is ook beschikbaar want er zit € 21 miljoen in het spaarpotje.