Vooruitblik 2021

2020 is in vele opzichten een ander jaar geweest dan we hebben verwacht. Voor veel mensen is 2020 ook een jaar waarin veel leed is ontstaan. De goede gezondheid en werkzekerheid zijn voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid meer. Een wereldwijde pandemie heeft diepe sporen in onze samenleving getrokken.

Het komende jaar staat voor de Goudse VVD-fractie dan ook in het teken van herstel. Waarbij we niet zomaar terug willen naar het oude normaal, waar waarin we het nieuwe normaal dichter bij de normen en waarden van onze partij willen brengen. We hebben tijdelijk een stuk van onze vrijheid ingeleverd en snakken ernaar om die weer terug te krijgen. Ook onze verantwoordelijkheid is danig op de proef gesteld. De meesten van ons hebben die proef glansrijk doorstaan. Excessen zijn er ook geweest en daar kunnen we van leren. Regels zijn er om na te leven en anders te handhaven, zowel tijdens als na de coronacrisis.

 

Maar zelfs als we komend jaar weer terug naar normaal kunnen, dan zijn de wonden van corona nog lang niet genezen. Er zullen mensen langdurig ondersteuning nodig hebben omdat ze corona hebben gehad. Er zullen mensen in de schulden zitten die hulp nodig hebben. Er zullen onderwijsachterstanden ingelopen moeten worden en vooral op het gebied van stages. Een plan van aanpak hiervoor ontbreekt in de begroting, het college lijkt er nog geen oog voor te hebben. Wij gaan het kritisch volgen en bijsturen waar nodig en mogelijk.

 

Een aantal concrete thema's zal ook onze aandacht vragen. Wij willen duidelijkheid over de sloop van de Turfmarktkerk. Ook willen we dat het overschot van 13 miljoen op de rioolheffingen gebruikt worden voor de rioleringen en niet als een soort spaarpotje gezien worden. Als daar geen plan voor komt, moet dit geld terug naar de inwoners. De druk op de handhaving blijft voor ons reden om te blijven roepen om meer capaciteit. Wij willen er nog een schepje bovenop doen om de woningnood in onze stad te verkleinen. Bouwen voor alle doelgroepen, maar vooral ook bouwen voor de doorstroom. Als mensen, die dat willen, kunnen verhuizen naar een groter of mooier huis, dan komen er vanzelf goedkopere woningen voor die doelgroep beschikbaar. We zitten al boven het landelijk gemiddelde qua sociale huurwoningen.

 

Verder willen wij op dossiers als de Turfmarktkerk, de gemeentelijke begrotingen, de rioolheffingen, woningbouw en vele andere dossiers, laten zien dat het wel kan om een transparant openbaar bestuur te hebben die zich uitsluitend bezig houdt met de belangen van onze inwoners en bedrijven in onze stad. Dus geen stukken maar lukraak geheim verklaren, geen verdoezelende boekhoudkundige trucs, maar gewoon zeggen waar het op staat en dan met elkaar daarover het debat aangaan.

 

We willen ook dat de gemeenteraad meer aan het stuur komt. Het is nu nog vaak onduidelijk wat de plannen van het college kosten en wat ze opbrengen. Zo is er een duurzaamheidsdashboard in de maak om inspanningen op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie in kaart te brengen. Er zijn doelen voor de langere termijn, maar resultaten voor de komende paar jaar zijn niet concreet. Dan kunnen wij als volksvertegenwoordigers daar niet op sturen. Dit college lijkt alleen maar zoveel mogelijk in deze dossiers te willen investeren, terwijl wij vooral willen sturen op de resultaten. Minder praten en meer wol dus.

 

Kortom, het wordt een vol jaar waarin we ons ook nog eens gaan voorbereiden op de verkiezingen van 2022. De fractie heeft er zin in. We gaan ervoor en we staan natuurlijk iedere dag klaar om Gouda een beetje meer in te richten naar onze politieke idealen van vrijheid, gelijkheid, verantwoordelijkheid, veiligheid en sociale rechtvaardigheid.