Actieplan voor Gouda in Coronatijd

VOORWOORD De gevolgen van de coronacrisis zijn ongekend. Waar in ziekenhuizen nog elke dag wordt gestreden voor mensenlevens, wordt ook voelbaar dat alle Gouwenaars geconfronteerd zullen worden met de directe of indirecte gevolgen van de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen. In een stad waar vrijheid een vanzelfsprekendheid is moeten Gouwenaars plots een deel van hun vrijheid inleveren: de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. In deze nieuwe realiteit staan we voor de ingewikkelde opgave een balans te zoeken tussen het dienen van de belangen van de gezondheid, die van de economie en de financiële opgave waar de gemeente voor staat. Boven ieder twijfel staat verheven dat het essentieel is om de coronamaatregelen na te leven om onze meest kwetsbaren te beschermen.

Tegelijkertijd is de instandhouding van de economie van Gouda cruciaal. Op economisch vlak tekent de impact van het coronavirus zich steeds duidelijker af. Nederland krijgt de komende tijd te maken met een zware economische neergang. Dit zal gevolgen hebben voor de Gouwenaars. Onzekerheden over banen, inkomsten, en ondernemingen. 

Tegelijkertijd zien wij hoe weerbaar en hoe vindingrijk onze ondernemers zijn. Zij hebben zich razendsnel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Bezorg- en afhaaldiensten, nieuwe concepten en formules schieten als paddenstoelen uit de grond. De VVD heeft grote bewondering voor het aanpassingsvermogen van al die ondernemers.

De economische steunmaatregelen die het kabinet heeft opgetuigd zijn gigantisch en kennen geen weerga. Dit neemt niet weg dat de gemeente in aanvulling op de landelijke maatregelen in actie moet komen om ondernemers ook op lokaal niveau te steunen. Daarom presenteert de Goudse VVD een pakket met concrete actiepunten en snel uitvoerbare maatregelen. Hiermee geven we bedrijven zoveel mogelijk ruimte om in de 1,5-metereconomie te opereren. 

Tegelijkertijd verwachten we dat ook mensen hun baan zullen kwijtraken. Dat voorheen succesvolle ZZP-ers niet meer in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. Zij zullen een beroep doen op de gemeente. De gemeente dient klaar voor hen te staan om ze te helpen aan werk en, indien nodig, in de tussentijd een inkomen.

Meer vrijheid gaat wat de VVD betreft altijd gepaard met meer verantwoordelijkheid. Wij

vertrouwen erop dat ondernemers deze verantwoordelijkheid nemen. Bij overlast of overtreding van de landelijke regels vragen we ondernemers op te treden. Gebeurt dit niet, dan wordt wat ons betreft streng gehandhaafd. 

De huidige situatie laat zien hoe belangrijk ondernemers en bedrijvigheid voor Gouda zijn. De gezondheid van de economie is van groot belang voor het welzijn van de Gouwenaars. Daarom presenteren we dit actieplan. Met hart voor Gouda. 

De fractie van VVD Gouda

 

1. SLUIT CONVENANTEN AF OVER HUURBETALINGEN

Een belangrijk onderdeel van de vaste lasten van ondernemers, instellingen en verenigingen is de huur. Coulance in huur of het kwijtschelden van huur kan huurders helpen om te overleven. Wij willen dat de gemeente in gesprek blijft met verhuurders van vastgoed en aandringt op coulance. 

Voor de horeca- en retailzaken met een gezonde bedrijfsvoering zou de gemeente wat de VVD betreft zo spoedig mogelijk een convenant moeten sluiten met verschillende leveranciers van deze sectoren. In dit convenant kan overeengekomen worden dat verschillende partijen delen van de lasten op zich nemen om winkels en horeca te helpen overleven. Gemeente Breda kan hierbij als voorbeeld dienen. Daar is ervoor gekozen om middels een convenant de huur voor drie gelijke delen te laten dragen door de horecaondernemers, de leveranciers en de pandeigenaar. 

De gemeente is zelf ook verhuurder van panden zoals voor culturele instellingen of horeca. Hetzelfde geldt voor terreinen zoals sportvelden. Wij roepen de gemeente op om zelf het goede voorbeeld te geven door waar dat nodig is de huur op te schorten tot na de crisis. Na de crisis moet wat ons betreft per individueel geval bekeken worden of er sprake moet zijn van kwijtschelding of afbetaling.


2. REKEN GEEN ONNODIGE GEMEENTELIJKE KOSTEN

Ondernemers, instellingen en verenigingen zouden wat de VVD betreft niet moeten betalen voor zaken of rechten die niet gebruikt of genoten zijn. Zoals bijvoorbeeld precarioheffing, reclamebelasting of reinigingsrecht voor het inzamelen van bedrijfsafval. 

Goudse horecaondernemers betalen daarnaast jaarlijks tot duizenden euro’s voor hun exploitatievergunning. Zaken met een terras betalen nog meer voor zo’n vergunning. Over de periode van de verplichte horecasluiting mag de gemeente wat de VVD betreft geen kosten voor exploitatievergunningen rekenen. We roepen de gemeente op de betaalde kosten met spoed terug te betalen aan ondernemers. 

Hetzelfde geldt voor leges die festivalorganisatoren hebben betaald voor festivals die geen doorgang vinden als ook voor vergunningen die horeca-eigenaren en organisatoren voor Koningsdag hadden aangevraagd.

 

3. BETAAL EIGEN LEVERANCIERS DOOR

Nu al koopt de gemeente zoveel mogelijk lokaal in en wordt er waar dat kan lokaal aanbesteed. In aanvulling hierop zou de gemeente wat de VVD betreft de leveranciers van koffie, fruit, bloemen, printerpapier, etc. gewoon door moeten betalen in deze crisis. Niet op basis van de afgenomen producten in de crisis, maar op basis van het regulier bedrag wat in een week of maand wordt afgenomen. Zo helpen we onze leveranciers door deze moeilijke periode.

 

4. ZET ONDERNEMERS IN DE SPOTLIGHTS

Door Gouwenaars te stimuleren om hun boodschappen zoveel mogelijk bij lokale ondernemers te doen, kunnen sommige winkels net het hoofd boven water houden. Wij willen dat de gemeente bestaande ondernemersinitiatieven breed ondersteunt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne #ikshoplokaal. 

De gemeente moet faciliterend en kanaliserend optreden om voor Gouwenaars het aanbod aan lokale producten zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door te ondersteunen bij digitale marktplaatsen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en haar eigen communicatiekanalen in te zetten om dit te promoten. De exploitatieruimte die de gemeente zelf heeft bij reclamezuilen, Mupi’s en OV-haltes kan hiervoor worden ingezet. 

Daarnaast wil de VVD ondernemers tijdelijk toestaan reclame-uitingen te plaatsen op straat, zonder hier belasting voor te rekenen.

 

5. GEBRUIK GEMEENTELIJK VASTGOED ALS TIJDELIJKE POP-UP LOCATIES

De gemeente beschikt over veel vastgoed. Wat de VVD betreft is dit geen kerntaak van de gemeente maar zolang dit vastgoed Gouds bezit is willen wij dit zo goed mogelijk gebruiken. Wanneer er sprake is van leegstand of er op korte termijn leegstand wordt verwacht, dan willen wij dit vastgoed gaan gebruiken. 

Wij denken dan aan ondernemers, instellingen, verenigingen of dienstverleners voor wie 1,5 meter afstand in hun eigen pand moeilijk haalbaar is. Bijvoorbeeld voor huisartsen of eerstelijns zorgverleners voor wie in hun eigen praktijk 1,5 meter afstand houden lastig mogelijk is. Zij kunnen dan gebruik maken van dit gemeentelijke vastgoed. Denk ook aan startups zonder etalage die toch graag fysiek hun producten willen laten zien. 

Wij roepen ook ondernemers met leegstaand vastgoed of panden die op dit moment nog niet te gebruiken zijn (sportscholen etc.) op om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

 

6. STA TIJDELIJK RUIMERE OPENINGSTIJDEN TOE

We hebben in Gouda prima winkeltijden, maar in de 1,5-metersamenleving ontstaan er snel rijen voor winkels. Als winkeliers hun klanten in alle rust willen laten winkelen, dan moeten zij die mogelijkheid hebben. De VVD wil daarom onderzoeken of de winkeltijden tijdelijk opgerekt kunnen worden.

Volgende maand is de 1,5-meterhoreca de nieuwe realiteit en daarom zijn horecabedrijven op zoek naar mogelijkheden om hun gasten straks optimaal te spreiden. De VVD wil onderzoeken of de openingstijden van horecazaken opgerekt kunnen worden. Op deze manier geeft de gemeente bijvoorbeeld restaurants de ruimte om nieuwe concepten op te zetten zoals late-night dinners. Ook moet het mogelijk zijn om de terrassen langer dan nu open te houden, uiteraard zolang dit geen extra overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners. 

Het uitbreiden van openingstijden moet ook gelden voor culturele instellingen, zoals musea, zodat ook zij hun bezoekers beter kunnen spreiden in de tijd.

 

7. MAAK EN ZOEK NOG MEER RUIMTE VOOR TERRASSEN

Nu er sprake is van een openstelling van terrassen moet de gemeente met spoed duidelijke spelregels opstellen voor horecaexploitanten. Naast de op veel plaatsen reeds gerealiseerde vergrote terrassen moeten onbenutte ruimten, zoals grote pleinen en braakliggende stukken grond tijdelijk gebruikt worden voor groot opgezette 1,5-meterterrassen. Ook (juist ook!) horecazaken zonder terras kunnen aanspraak maken op een dergelijk tijdelijk terras. Uitgiftepunten voor eten en drinken op terrassen moeten tijdelijk toegestaan worden. 

Als de parkeerdruk het toelaat dan is het tijdelijk inperken van parkeerruimte op plekken waar terrassen gecreëerd worden wat de VVD betreft een van de opties om dit te realiseren. Daarbij is het wel van belang de hiervoor gebruikte parkeerplaatsen te compenseren in nabijgelegen garages, zodat bewoners en ondernemers daar tijdelijk kunnen parkeren. Stel ook alle gemeentelijke parkeergarages open voor vergunninghouders en roep particuliere garages op dit tijdelijk te faciliteren. 

Winkels en horeca zonder buitenruimte of in drukke winkelstraten krijgen wat de VVD betreft de mogelijkheid om hun waar op andere plekken aan te beiden. Bijvoorbeeld in een nabijgelegen plantsoen of park.

Omdat het hier gaat over het gebruik van de openbare ruimte in woonwijken vinden wij het essentieel dat hierover overleg is met bewoners en duidelijke kaders worden gesteld. Het liefst zien wij plannen die gezamenlijk door ondernemers, buurtbewoners en gemeente zijn opgesteld, worden uitgevoerd en bijgesteld als dat nodig is.

 

8. LAAT GEMEENTELIJKE REGELS ONDERNEMERS NIET DWARSBOMEN

We trekken alle oude, bestaande én nieuwe instrumenten uit de kast om ondernemen minder omslachtig te maken. In deze tijden mogen ondernemers niet stuiten op omslachtige regels of stroperige procedures. De VVD wil dat er tijdelijk extra ambtelijke capaciteit wordt ingezet om ondernemers sneller en beter te helpen, bijvoorbeeld bij het krijgen van een vergunning. Door bestemmingsplannen tijdelijk te wijzigen willen wij het ondernemers mogelijk maken om in deze periode te experimenteren met mengformules. Ook zal de gemeente gemakkelijker ventvergunningen moeten verlenen. Ondernemers moeten bij de gemeente kunnen aangeven tegen welke regelgeving zij oplopen in deze crisis- en herstelfase. Regels die ondernemers onnodig belemmeren moeten tijdelijk buiten werking worden gesteld. Vanzelfsprekend gaat dit in goed overleg met omwonenden.

 

9. BOUWEN BOUWEN BOUWEN!

De stad moet de bouwproductie nu echt gaan opschroeven daar waar het milieutechnisch kan. Bouwen is hard nodig voor alle woningzoekenden die er ook na de crisis zullen zijn en het zorgt bovendien voor werkgelegenheid. Om de bouwproductie aan te jagen moeten politieke dogma’s worden losgelaten als dit nodig blijkt. Hierdoor ontstaat er een win-win situatie voor zowel woningzoekenden als de gemeentefinanciën. 

Bouwwerkzaamheden gericht op de nieuwe maatregelen moeten kunnen rekenen op spoedvergunningen. Ook moet de gemeente doorgaan met de uitgifte van gronden en het naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden, op plekken waar dit geen belemmering is voor andere economische activiteiten, om de bouw aan de gang te houden.

Snelheid gaat daarbij niet ten koste van participatie. Participatie versnelt juist het bouwproces.

Tegelijkertijd kan er op passende locaties ook tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd. Dat verlaagt op zeer korte termijn de druk op de woningmarkt. Braakliggende terreinen en leegstaande (kantoor)gebouwen komen hiervoor als eerste in aanmerking.

 

10. HET OPZETTEN VAN OMSCHOLINGSPROGRAMMA’S

Het is onvermijdelijk dat in de consumentengerichte sectoren banen verloren zullen gaan. Daarnaast zijn er ook sectoren waar juist nu een grote behoefte is aan personeel. Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, logistiek, transport of de bouw. De gemeente moet in samenwerking met de onderwijsinstellingen, omscholingsprogramma’s opzetten om werknemers uit de getroffen sectoren te verleiden zich in te zetten voor, of om te scholen naar, de sectoren die kampen met arbeidskrapte.

 

11. LAAT GEEN GELD WEGLEKKEN IN WMO EN JEUGDZORG

Belastinggeld verspillen is nooit goed. Zeker niet nu er financieel zware tijden voor de gemeente aanbreken. Het voorkomen van verspilling in het sociale domein past daar in. VVD wil daarom dat de diagnose van nieuwe gevallen verbetert. Zo kan direct goed en stevig de juiste zorg ingezet worden. Liever één keer goed, dan later de zorg nog een keer over moeten doen.

Tijdrovende bezoeken, zeker in de 1,5 meter maatschappij, kunnen in sommige gevallen vervangen worden door e-Health toepassingen, zoals online en op afstand monitoren van cliënten en het mogelijk maken van oproephulp. Uiteraard is e-Health geen vervanging van persoonlijk contact, maar een aanvulling daarop.

Op verschillende plaatsen in het land is geëxperimenteerd met praktijkondersteuners bij huisartsen. Zij kunnen de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg snel en adequaat leveren. Dan doen ze samen met en in overleg met de huisarts. Dit levert betere zorg en bespaart tegelijkertijd kosten. De VVD wil dit ook in Gouda invoeren.


De VVD wil daarnaast inzetten op een onafhankelijke triage in het sociaal domein. Nu zitten de mensen die bepalen welke zorg nodig is en de mensen die de zorg leveren nog te dicht op elkaar. Door dit beter te scheiden kunnen kosten bespaard worden en wordt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

 

12. IEDEREEN WEER AAN HET WERK

De coronacrisis zorgt ervoor dat een grote groep mensen hun baan kwijtraakt of hun onderneming ziet vastlopen. Tegelijkertijd is het voor afstudeerders lastig om aan het werk te komen. De VVD wil dat de gemeente vol inzet op het weer aan het werk krijgen van alle inwoners. Dit bespaart veel geld, is goed voor de economie en is zeer belangrijk voor de werkzoekenden zelf.

VVD wil (zoals gezegd) inzetten op omscholing. Het leren van vaardigheden, waar vraag naar is, is een effectieve manier om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is niet vrijblijvend. De gemeente kan mensen dwingen om mee te werken. De VVD wil dat de gemeente dat veel vaker gaat doen. De bijstand is geen hangmat maar een springplank naar participatie en zelfredzaamheid.

 

13. ALLE JONGEREN NAAR SCHOOL

Juist in de tijd dat beperkingen het zicht op schoolgaande jeugd lastiger maakt, is het keihard nodig om de jeugd op school te houden. Het vinden van werk met een diploma is al moeilijk genoeg. VVD wil daarom dat Gouda extra inzet op het monitoren van schoolverzuim en schooluitval. VVD wil dat er stevig wordt ingegrepen als er signalen zijn dat jongeren zich onvoldoende inzetten om hun diploma te behalen.


SLOTWOORD

Met het voorliggende actieplan gaan kosten gepaard. Die kosten wegen wat ons betreft op tegen de baten. Namelijk het voortbestaan van ondernemers in Gouda. In juli behandelt de gemeenteraad het meerjarig financiële plan van de stad. De VVD wil geld vrijmaken voor dit actieplan. Daarbij stelt de VVD wel als voorwaarde dat verhoging van de schulden uitsluitend een optie is, als er ook keiharde afspraken zijn om deze schulden in de komende jaren weer af te lossen.

De situatie waarin wij als stad zitten is uitzonderlijk. Dat vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Wij geloven dat ook op de lange termijn wij samen, ondernemers, inwoners en gemeente, het verschil gaan maken. Maar vinden wel dat wij hier randvoorwaarden aan mogen stellen. Wij geloven dat iedereen moet bijdragen aan Gouda na corona. Maar juist nu is het belangrijk om de kosten voor Gouwenaars zo laag mogelijk te houden zodat zij de economie kunnen aanjagen.