De VVD en veiligheid in Gouda

Veiligheid is een groot goed, zowel politiek als in de stad gebeurt er op het gebied van veiligheid genoeg. In dit artikel vertellen wij over het Actieplan veiligheid 2020 en de vernielingen op de Kleiweg.

Vandalisme moet bestraft worden, ook bij het omschoppen van plantenbakken op de Kleiweg

In Gouda gebeurt veel, veel mooie zaken, maar ook wel eens schrijnende of storende zaken. Zo ook op 6 maart 2020. 6 maart was het weer raak, een stel onverlaten heeft (niet voor het eerst) de plantenbakken op de Kleiweg omgeschopt. Vernielingen van eigendommen, van wie dan ook, zijn ontoelaatbaar. Zulk gedrag dient volgens de VVD Gouda een passend gevolg te krijgen. Daarom heeft de VVD Gouda op 11 maart de navolgende vragen gesteld:

 

1.       Is het juist dat de vernielingen als aangericht op vrijdag 6 maart jl. zijn vastgelegd middels cameratoezicht?

2.       Zo ja, heeft vorenstaand cameratoezicht al vervolgacties opgeleverd? Zo nee, hoe kan het dat dit wangedrag niet is vastgelegd?

3.       Is het college het met de VVD-fractie eens dat, wanneer het terugkijken van camerabeelden an sich niet toereikend blijkt, de beelden openbaar gemaakt moeten kunnen worden?

4.       Is het college het met de VVD-fractie eens dat, er hard gehandhaafd moet worden op dergelijk wangedrag om daarmee een signaal af te geven om herhaling te voorkomen?

5.       Deelt u het beeld van de VVD-fractie dat het versterken van de handhavingscapaciteit bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden van dergelijk wangedrag?

6.       Welke acties onderneemt het college om dergelijk wangedrag in de toekomst te voorkomen?

 

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de onverlaten inderdaad zijn vastgelegd op de camera’s van Stadstoezicht. Echter, na het bekijken van de camerabeelden door stadstoezicht en politie heeft men geconstateerd dat de vandalen niet bekend zijn. Verder zijn er geen aanknopingspunten. De gemeente Gouda heeft aangifte gedaan en daarmee is deze zaak voor nu klaar.

De VVD Gouda wil dat dit gedrag echt aangepakt wordt. Meld je maar. Zo niet, dan maken we de beelden openbaar. De gemeente Gouda moet laten zien dat zij dit gedrag niet accepteert. En als de vandalen de consequenties van hun daden niet willen dragen, dan moeten andere middelen aangewend worden op dergelijke gedragingen een passend gevolg te geven! Ze zijn hier zeker nog niet van de VVD Gouda af. Op dit moment zijn we in gesprek met de Burgemeester om te kijken hoe we dergelijke misdragingen in deze en toekomstige gevallen passend kunnen bestrijden, met cameratoezicht!


De jaarrapportage van het IVB Actieplan veiligheid 2019 en het IVB Actieplan veiligheid 2020

Door de COVID-19 crisis maken we een zeer bijzondere tijd door. Daarover schreef onze fractievoorzitter, Paul Ruijgrok, 5 april al een stuk. 1 april vond de eerste raadsvergadering via een videoconferentie plaats. Een week later, op 8 april was de eerste voorbereidende raadsvergadering met reguliere thema’s. Zo stonden de jaarrapportage van het IVB Actieplan veiligheid 2019 en het IVB Actieplan veiligheid 2020 op de agenda.

Als VVD Gouda zijn wij zeer blij met de dalende lijn van woninginbraken en andere High Impact Crimes (HIC’s). Tegelijkertijd zien we een zorgelijke tendens waarbij er een verschuiving plaats vindt van (HIC’s) naar de drugscriminaliteit. Bij het behandelen van het Integraal Veiligheidsbeleid in 2019 hebben wij ingezet op het beëindigen van niet-bewezen effectieve methoden ter bestrijding van criminaliteit, het verbeteren van de gemeentelijke handhaving in kwalitatieve en kwantitatieve zin en de meetbaarheid van doelstellingen.

Bij de behandeling van de jaarrapportage van het IVB Actieplan veiligheid 2019 en het IVB Actieplan veiligheid 2020 hebben wij op diverse vlakken vragen gesteld, ook daarbij zijn de gemeentelijke handhaving en methodekeuze weer teruggekomen. Het doet ons dan ook goed om te horen dat een aantal niet-bewezen effectieve methoden ter bestrijding van criminaliteit zijn komen te vervallen. Ook ontvangen we rond het zomerreces een memo over de gemeentelijke handhaving.

We zijn er nog lang niet. Gouda scoort nog steeds hoog als het gaat om criminaliteit. Maar met kleine stapjes wordt onze mooie stad een stukje mooier en veiliger. De VVD Gouda blijft zich inzetten voor een veiliger Gouda, van het bestrijden van grote drugsnetwerken tot vandalisme op kleinere schaal. Dit doen we door ons te concentreren op de gemeentelijke handhaving, het nauwgezet volgen van veiligheidsprocessen en het inspelen op hetgeen in Gouda leeft en gebeurt. Iedereen moet zich veilig thuis kunnen voelen in Gouda.