Gemeentelijke financien op orde

De financiële positie van Gouda is ondanks eerdere bezuinigingen zorgelijk. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Wij willen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt en ook niet de lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. De VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Daarom wil de VVD de grip op de financiën meer versterken. Voor de VVD staat één ding als een paal boven water: wij willen de kosten en verantwoordelijkheid voor het oplossen van de financiële situatie van Gouda niet primair afwentelen op de inwoners. Dat betekent dat de VVD in principe geen lastenverhoging voorstaat, maar de tering naar de nering wil zetten. Dat vraagt om duidelijke keuzes. De VVD beseft goed dat keuzes maken pijn doet en tot teleurstellingen leidt.
De VVD wil Gouda weer financieel gezond maken. Daarom vinden wij dat extra uitgaven alleen kunnen als er eerst geld wordt vrijgemaakt. Nieuwe investeringen zijn wenselijk, maar de schulden van de gemeente mogen hierdoor niet verder oplopen. De financiële situatie dwingt de gemeente tot scherpe keuzes. De VVD wil af van de methode om met de kaasschaaf te bezuinigen. Dit leidt namelijk niet tot de noodzakelijke structurele verlaging van de kosten.
De komende jaren draagt de landelijke overheid steeds meer taken over aan de gemeente. Dit brengt (financiële) risico’s met zich mee. Hierdoor worden steeds hogere eisen gesteld aan de gemeente en het stadsbestuur. De VVD wil daarom dat de gemeente zich beperkt tot haar kerntaken. Die kerntaken moeten goed, efficiënt en doelmatig worden uitgevoerd.
De financiering van de gemeente moet zoveel als mogelijk per project worden toegerekend. Op deze manier kunnen de werkelijke kosten beter inzichtelijk gemaakt worden en kan er beter op efficiëntie en doelmatigheid worden gestuurd.
Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is.

Ook kijkt de VVD kritisch naar de verstrekking van subsidies, zowel in nieuwe als bestaande gevallen. Van een subsidie moet een positieve prikkel uitgaan. Het is een tijdelijke impuls geen blijvend recht.
De VVD wil structurele uitgaven dekken met structurele middelen. Meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Ook wil de VVD de gemeentelijke schulden omlaag brengen. Hoge schulden maken nieuwe investeringen onmogelijk en tegenvallers kunnen niet meer worden opgevangen.
De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. De VVD wil dat er ruimte is voor innovatieve ontwikkelingen en creatieve samenwerking tussen het bedrijfsleven onderling en/of met onderwijs die leiden tot economische impulsen.