Veiligheid

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, criminaliteit moet worden bestreden, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar werk, school of sport moet veilig zijn. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente. De gemeente heeft de regie op het lokale veiligheidsbeleid. De gemeenteraad stelt het veiligheidsbeleid vast en geeft de prioriteiten aan. Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid die ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties.
Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners en vertaalt dit samen met de partners in een concrete aanpak. De VVD wil paal en perk stellen aan het feit dat een kleine groep het veiligheidsgevoel en woongenot van de meerderheid aantast. Hier hoort ook continue aandacht voor woninginbraken bij. Samen met mishandeling is één van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit. Voor de VVD is dit een speerpunt.

Instrumenten als gebiedsontzegging worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en geweld of overlast tegen te gaan. Er moet een einde komen aan de rotzooi en problemen die hangjongeren veroorzaken. De VVD onderstreept de inzet op de Goudse Top 60 aanpak en wil dat overlast gevende (criminele) jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. Ook de overlast die coffeeshops veroorzaken wordt hard aangepakt.
Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Het Veiligheidshuis heeft een belangrijke functie in de aanpak van (criminele) veelplegers. Daarom is de VVD voorstander van het behoud van het Veiligheidshuis in Gouda. Ook technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s.
De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en jeugdcriminaliteit te voorkomen.
De VVD wil inzetten op de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit, door de medewerkers van Stadstoezicht. Eigen verantwoordelijkheid betekent dat inwoners gestimuleerd worden om deel te nemen aan Burgernet en dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm.
“112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dus dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. Daarnaast wil de VVD een zichtbaar aanwezige politie en wijkagenten die de buurt als hun broekzak kennen.
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten veilig en ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.