Zorg/Wmo

Op het gebied van zorg en welzijn gaat er veel veranderen de komende jaren. Meer dan ooit gaat de gemeente de Goudse inwoners aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en meer dan ooit ligt de nadruk op preventie. De decentralisatie van de zorgtaken naar gemeenten ziet de VVD als een kans om maatwerk te leveren. Het uitgangspunt dat de VVD hierbij hanteert is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van zorgproducten maar de cliëntvraag centraal staat. De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn, zich vrij kunnen ontplooien en kunnen participeren. Zelfredzaamheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. De gemeente biedt mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, daarbij wel ondersteuning. De VVD gaat hierbij uit van de mogelijkheden die ieder mens heeft, niet van de beperkingen. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben.
Het uitgangspunt bij hulpverlening is de eigen kracht van mensen en het werken vanuit het principe één gezin, één hulpverlener, één plan. Eigen verantwoordelijkheid betekent voor de VVD ook dat inwoners, waar dat kan, zelf bijdragen aan de zorg of hulpmiddelen. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD voorstander van het heffen van een eigen bijdrage.
Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Ook wordt gekeken wat mensen en hun omgeving zelf nog kunnen en willen doen. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde.
De VVD realiseert zich dat er de komende jaren veel veranderingen op stapel staan op het gebied van zorg en welzijn. Daar waar mogelijk wil de VVD onrust bij mensen wegnemen en voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mensen hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Na verloop van tijd moet er altijd gekeken worden of de zorg nog nodig is of op een andere manier geleverd kan worden. Ook is de VVD voorstander van het slim (her)gebruiken van middelen en voorzieningen.

De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van het nieuwe “welzijn-zorg” arrangement van morgen. Door goede (regionale) afspraken te maken met huisartsen en andere zorgverleners en te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven de kosten beheersbaar. Zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden: eerst lokaal, dan regionaal en dan pas nationaal.
Multi functionele accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het “welzijnzorg” arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig.