Werk en inkomen

De VVD wil dat iedereen die kan werken, werkt! De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht. Een eigen bedrijf starten kan ook een manier zijn om uit de bijstand te komen. De VVD wil dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD tegengaan.
Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest het recht op een uitkering.
De VVD is voor strenge controle op uitkerings-fraude, zowel "aan de poort" als achteraf. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd. Fraude kan onder meer worden bestreden door verschillende bestanden met elkaar te vergelijken.
Het aantal werkeloze jongeren in de Goudse regio ligt onder het landelijke gemiddelde, maar stijgt snel. Daarom heeft de VVD speciale aandacht voor het terugdringen van jeugdwerk-loosheid. Voorkomen moet worden dat jongeren uitkeringsafhankelijk worden. Dit kan onder meer door jongeren te stimuleren een vak te leren in een sector waar voldoende banen zijn.
Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) economie. De VVD vindt dat de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren. Gouda moet een aantrekkelijke stad voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn. Economische bedrijvigheid, onderwijs en onderzoek rondom specifieke thema’s moeten elkaar in Gouda kunnen vinden en versterken. Wij denken hierbij onder andere aan de (verdere) ontwikkeling van een biocampus, maar ook andere initiatieven die de kennisuitwisseling tussen bedrijven/ondernemers en scholen stimuleren, worden door de VVD toegejuicht.
De VVD wil onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om ook (praktijk)lessen in onderwijs-instellingen te verzorgen. Hierbij heeft de VVD oog voor de regionale samenwerking die al op dit terrein plaatsvindt. Ook het aantal en type stageplaatsen moet zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO/ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming.

De VVD streeft er naar om meer onderwijsaanbod op HBO niveau naar Gouda te halen. Daarnaast wil de VVD dat er ook ruimte is voor specialistische programma’s van universiteiten die aansluiten bij de (regionale) economische speerpunten.