Reactie VVD op actieprogramma tweede college Bergman/Tetteroo

Op 5 oktober besprak de Raad het actieprogramma van het tweede college Bergman/Tetteroo. Over het algemeen is het geheel weinig concreet. De VVD is kritisch en maakt de nodige kanttekeningen. Lees hier onze bijdrage terug.

Behandeling Actieprogramma Bergman/Tetteroo 2, Raadsvergadering  5 oktober 2016   

Vandaag bespreken we het actieprogramma van het tweede college Bergman/Tetteroo. Over het algemeen is het geheel weinig concreet. Daarbij kunnen we als kanttekening plaatsen dat dat natuurlijk logisch is. De vorming van een coalitie van 7 partijen kan natuurlijk bijna onmogelijk over de inhoud zijn gegaan. Dat blijkt dan ook duidelijk uit de straks besproken actiepunten.

•    Dat brengt ons eerst op het punt van geloofwaardigheid. Vooral de CU is heel erg naar buiten getreden met het feit dat de christelijke partijen zeer ongeloofwaardig zouden zijn als zij zouden aansluiten bij het zo gewantrouwde eerste college Bergman/Tetteroo. Denkt u dat dit een geloofwaardige oplossing is waarbij u daadwerkelijk een eerste stap hebt gezet om de openheid van bestuur te bewerkstelligen.
•    Het CDA heeft telkenmale herhaald dat een zuiver proces de kern zou zijn voor het bereiken van een geloofwaardig en gedragen bestuur. Vond u het proces zuiver en kunt u dan aangeven waarom u af heeft geweken van u eerdere eisen aan het proces.
•    De SGP heeft niets concreets binnen gehaald in het actieprogramma wat niet al eerder was afgesproken binnen het Bergman/Tetteroo 1. Aangezien u ook al geen Wethouder levert en wij ons voor kunnen stellen dat het vertrouwen tussen de christelijke partijen meer pragmatisch is dan principieel vragen wij ons oprecht af waarom u de andere partij met 2 zetels (GroenLinks) wel een wethouder en duidelijke speerpunten in het actieprogramma gunt. We hebben er een paar concrete punten uitgehaald.

En dan het programma zelf. De VVD is niet onder de indruk van het actieprogramma. Wat het actieprogramma ontbeert, en dat zagen we al eerder mis gaan rond het coalitieakkoord, zijn concrete zaken. Natuurlijk kan het in sommige gevallen volstaan om een globale richting aan te geven, maar in een periode van 18 maanden lijkt het voor de hand liggend dat men wel wat concrete punten opneemt in een actieprogramma. Het belangrijkste element van een aktie is natuurlijk dat het ook een doel heeft. En juist die doelen zijn niet concreet gemaakt.

•    Kracht van de samenleving. Direct een interessant punt. Het rapport van de ombudsman heeft duidelijke kanttekeningen geplaatst bij de communicatie rond het hergebruik van de PWA. Hoe denken de christelijke partijen dat zij binnen Bergman/Tetteroo 2 wèl die wezenlijke vaardigheid kunnen inbrengen; zeker nadat de partijen die zijn aangesloten juist zo vaak vielen over dit gebrek bij Bergman/Tetteroo 1. Opvallend genoeg zien we hier de lokale ombudsman weer terugkomen. In een eerdere discussie in de Raad bleek al dat sommige coalitiepartijen eigenlijk niet precies wisten wat me hiermee wilde en we zijn dan ook benieuwd of de komende 18 maanden genoeg tijd is om daar een goed plan voor te maken.
•    Op het gebied van de veiligheid is het wel verdrietig te zien dat de redding voor de meest ernstige problematiek in Gouda steeds weer gezocht wordt in het verleggen dan de verantwoordelijkheid naar de burger. Hier heet dat “Buurt bestuurt”, maar in de basis is het niets meer dan het herintroduceren van de wijkteams, deze veiligheidsteams noemen, en dan mee laten praten met de wijkagent en andere specialisten. De VVD vind elke burgerinitiatief, dat een aanvulling is in het optreden van de autoriteiten uitstekend, maar het kan nooit de basis zijn van het veiligheidsbeleid of een aanpak voor een wezenlijk probleem. Dat wezenlijke probleem heeft ook een naam; Dat zijn jongeren van tussen de 12 en 16 jaar, vaak met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond die bijna dagelijks in contact komen met de politie en geen enkel respect kunnen opbrengen voor de politie, die oudere dame in de rij bij de AH of voor diegene die toch een opmerking durft te maken als er een leeg redbull blikje op de straat wordt gegooid. De VVD heeft al meermaals gevraagd aan het college om juist aan deze problematiek iets te gaan doen. In de reactie van de Burgemeester zijn de zorgen ook duidelijk zichtbaar. "Geef me de mogelijkheden om iets aan deze problematiek te doen.” Neem van ons aan dat de bewoners dat ook graag zien gebeuren! Helaas zien we van deze hartekreet van de burgemeester niets terug. Natuurlijk steken de nieuwe partijen in de coalitie het geld liever in een stadsorganist, het scheiden van afval, een stadspas, een sportimpulsfonds, maar we hopen toch echt dat men nu echt iets voor de burgemeester gaat doen. De bewoners rekenen op u!
•    Misschien het meest opvallende is het feit dat de de christelijke partijen instemmen met het creëren van de mogelijkheden voor een moskee als entree met allure voor onze stad Gouda. We kunnen vermoedelijk uren discussiëren over wat een entree met allure is, en de VVD begrijpt best dat de drie moskeeën hun capaciteitsgrenzen hebben bereikt, maar de VVD ziet heel weinig in een tienjarig bouwproject van kibbelende besturen, gevoed door geldproblemen en slepende rechtszaken. En dat staat dan nog los van het feit dat de VVD geen voorstander is van het pakken van een actieve rol in het mogelijk maken van religieuze instellingen. De VVD vindt het bovendien vreemd, dat na de uitvoerige discussie over PWA en de megamoskee er nu in het actieprogramma onderscheid wordt gemaakt tussen maatschappelijk en religieus door het woordje 'of' . Dat levert weer nieuwe verwarring op voor toekomstige besluiten. Is een kerk nu niet meer maatschappelijk?
•    En dan de verkiezingsretoriek van de lastenverlichting. Tsja. We zien het graag, maar dan ook snel gebeuren. We hebben zelden een wethouder gehad die de lasten zo hard op kon laten lopen. Tijdens de zwaarste crisisjaren sinds Gouda geen artikel 12 gemeente meer is, van 2010-2014 is Gouda met inzet van velen in staat gebleken om toch buiten top 25 van de duurste gemeenten te blijven. Over 2013 en 2014 waren er al weer overschotten van enkele miljoenen gerealiseerd. Nu twee jaar later, nu de gemeente er dankzij de tijdige bezuinigingen van toen er weer veel beter voor staat, is de gemeente gestegen van plaats 26 naar plaats 14 van de duurste gemeenten van Nederland. Hoe is dat te rijmen? Tomeloos geld uitgeven kan iedereen. Terug uit de top 25 van de duurste gemeenten in 10 jaar tijd? Dat duurt veel te lang; dat kan ook in twee jaar: het wordt wordt nu over de schutting van twee volgende colleges geworpen. Het lijkt wel of het CDA blij is gemaakt met een dood vogeltje. De VVD kan reeds daarom niet akkoord gaan met dit actieprogramma
•    Er staat niets in het actieprogramma van het college over actieprogramma economie: is de oproep ondernemers tegen dovemansoren gericht? Ook al staat het elders al in de stukken, het zou eleganter zijn geweest naar de ondernemers toe, wanneer het hierin expliciet genoemd zou zijn.
•    Is het dan alleen maar geklaag? Nee, zeker niet. Het stukje over de modernisering Sociale dienst zou zo uit een VVD-programma hebben kunnen komen. Eigen verantwoordelijkheid, benutten van talenten en het bevorderen van de uitstroom en dat alles terwijl de fraude meer wordt bestreden! Maak het maar waar!
•    Meer middenhuur is natuurlijk mooi, maar kwantiteiten ontbreken, dus hoeveel effect en rendement? De aanbesteding van met name de bouw van sociale huurwoningen lijkt juist in volle vaart te zijn ingezet in Westergouwe en de binnenstad (Agnietenstraat).

Daarom voor ons redenen, dat wij geen handtekening onder dit actieprogramma zouden hebben gezet en wij dan ook tegen dit actieprogramma en de daaraan gekoppelde kadernota zullen stemmen. Bij de behandeling van de begroting zullen wij met concrete tegen voorstellen komen inclusief financiële onderbouwing daarvan. 

NB: de kadernota en andere stukken zijn slechts bijlagen bij het actieprogramma. De raad besluit over het actieprogramma van het nieuwe  college. Er is deze avond onvoldoende ruimte is om de hele kadernota met moties en amendementen te behandelen. De VVD kan hier dan ook onmogelijk mee akkoord gaan.
 
Ronald Verkuijl, fractievoorzitter